Τοποθέτηση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 90 W στους υπάρχοντες ιστούς

Tοποθέτηση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 90 W στους υπάρχοντες ιστούς

Ο ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προβεί στην αποξήλωση 253 υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες Νατρίου 250 W ή 400 W χαμηλής απόδοσης και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα προβεί στην τοποθέτηση νέας 
τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 90 W στους υπάρχοντες ιστούς. Το κόστος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας έχει ενσωματωθεί στο κόστος προμήθειας των φωτιστικών διόδου εκπομπής φωτός.

Led

Τα προς προμήθεια νέας τεχνολογίας φωτιστικά LED θα διαθέτουν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή που θα επιτρέπει την δυνατότητα τηλεδιαχείρισης και ελέγχου τους από μια κεντρική εφαρμογή και θα παραδοθούν στο Δήμο σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένα και προγραμματισμένα έτσι ώστε το σήμα τους μέσω του δικτύου WiFi να φτάνει στην κεντρική μονάδα διαχείρισης που θα βρίσκεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

Ο Δήμος θα πληρώσει στον ανάδοχο το 100% του συμβατικού Τιμήματος, μετά την παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού στην έδρα του Δήμου και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή. Οι λαμπτήρες διόδου φωτοεκπομπής θα παραδοθούν, θα συνδεθούν και θα παραμετροποιηθούν με 
έξοδα του αναδόχου στην έδρα του Δήμου. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τεχνική περιγραφή των λαμπτήρων φωτοδιόδου και των ταινιών led συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (CE) σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (μελέτη). -  http://www.engineersgarage.com/electronic-components/leds-light-emitting-diode

Led

Επίσης δεν θα λαμβάνεται τυχόν υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλες τις led λαμπες και γενικώς ό,τι αφορά τον led φωτισμο σε ποσότητες που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τέλος θα πρέπει να κατατεθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού (led λαμπες- Δίκτυο τηλεμετρίας - Κέντρο διαχείρισης - led ταινιες). Τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού θα πρέπει να τεκμηριώνονται με προσπέκτους – τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους.

http://www.instructables.com/id/LED-Throwies/

Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των λαμπτήρων φωτοδιόδου που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για led λαμπες κοινοτικής προέλευσης. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: