Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση παλαιότερων φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση παλαιότερων φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (κυκλωμάτων  led)   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση παλαιότερων φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (κυκλωμάτων led) με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση της πόλης της ας και υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων καθώς επίσης και την ενεργειακή αναβάθμιση των αστικών υποδομών. 

Η αναγκαιότητα στήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου αλλά και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, καθιστά αναγκαία την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των οικισμών με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ανταποκρινόμενοι στις ευρύτερες Διεθνείς τάσεις αλλά και στις Εθνικές συνθήκες και με βάση του Εθνικούς Στρατηγικούς στόχους για το περιβάλλον, η μείωση της καταναλισκόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι πλέον στόχος άμεσης προτεραιότητας.
Έτσι με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φωτιστικών αστικού - οδικού φωτισμού με κυκλώματα led σε συγκεκριμένες οδούς εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου. 

Θα αντικατασταθούν: 195 τεμ. φωτιστικά ατμών Νατρίου 250w και 25 τεμ. φωτιστικά κορυφής 100 w και από 32 τεμ φωτιστικά ατμών Νατρίου 250w. Σύνολο φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση : 227 τεμάχια.

Led

Η προμήθεια θα υποβληθεί ως πρόταση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού». Η εγκατάσταση των φωτιστικών θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου στα συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Με την αντικατάσταση αυτών των φωτιστικών σωμάτων θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 60% σε σύγκριση με τα υπάρχοντα συμβατικά φωτιστικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα ισχύος 250 w με τεχνολογία ατμών νατρίου, θα αντικατασταθούν με φωτιστικά τεχνολογίας διόδου φωτοεκπομπής ισχύος 90 w για αντίστοιχης led φωτισμο. Όλα τα νέα φωτιστικά που θα εγκατασταθούν, θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

http://www.led-professional.com

Όφελος στην εξοικονόμηση ενέργειας:
Συνολικά θα αντικατασταθούν 227 τεμάχια φωτιστικά 250 w και 25 τεμάχια φωτιστικά χαμηλού ιστού με λυχνία 100 w. Τα χαμηλού ύψους φωτιστικά που είναι εγκατεστημένα στην είσοδο της πόλης έχουν πολλές φθορές, δεν προσφέρουν καλή ποιότητα φωτισμού λόγω καμένων plexi glass και χρειάζεται να αντικατασταθούν. Τα νέα φωτιστικά που προτείνονται θα έχουν λαμπτήρα ηλεκτρονικό 23 w.

Με έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό, τα 227 φωτιστικά 250 w, καταναλώνουν σε έναν χρόνο : 227 τεμ Χ 250 w Χ 10 hr X 365 ημ = 246.375 kwh
Τα φωτιστικά τύπου LED ισχύος 90 w καταναλώνουν: 
227 τεμ Χ 90 w Χ 10 hr X 365 ημ = 88.695 kwh
Το κέρδος σε ένα έτος θα είναι 157.680 kwh οι οποίες έχουν χρηματικό κόστος περίπου 157680Χ0,1€= 15.680,00€.
Το περιβαλλοντικό κέρδος που θα προκύψει εκτιμάται σε 58.000 ton CO2 ανά έτος.

Στο παραπάνω κέρδος πρέπει να προστεθεί και το κέρδος που θα προκύψει από τα αναλώσιμα είδη και ανταλλακτικά όπως λαμπτήρες με μέσο χρόνο ζωής 3000 ώρες, starters, ντουί, μετασχηματιστές κλπ., καθώς και τη χρήση του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος το οποίο απασχολείται για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού. Τα φωτιστικά led θα έχουν διάρκεια ζωής 50.000 ώρες τουλάχιστον και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνια. Τα παλαιά φωτιστικά που θα αντικατασταθούν, δεν θα πεταχτούν αλλά θα αποτελέσουν ανταλλακτικά για το Δήμο με επιπλέον οικονομικό κέρδος.  

Led

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Φωτιστικών Led για τη Βελτίωση του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ." Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91, του Ν.2286/95, του Π.Δ. 370/95, καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους.
β)Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους ορούς που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύμβαση
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Αρθρο ορίζονται.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την πρόσφορα των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Εκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

Πλημμελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους δεν είναι σύμφωνα με τους ορούς της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα η κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους ΟΤΑ

Παραλαβή Υλικών
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει απο επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται απο τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φόρα προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται απο το Αρθρ.28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα απο τον οριζόμενο απο την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.

Αντικείμενο Προμήθειας 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια Φωτιστικών Led για τη βελτίωση του Δημοτικού φωτισμού του Δήμου.

http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XBD

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 • Σώμα και κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο με μικρό ύψος και μικρή επιφάνεια έκθεσης στον άνεμο.
 • Το κέλυφος του φωτιστικού διόδου εκπομπής φωτός θα αποτελεί το ίδιο ψύκτρα και θα φέρει πτερύγια απαγωγής της θερμότητας και θα διασφαλίζει τη λειτουργία των led κάτω από 50 oC (Ta=25 oC). Είναι επιθυμητό η ψύξη να γίνεται με κάποιο ψυκτικό μέσο όπου το υγρό ψύξης του led θα απάγει τη θερμότητα του led, θα ψύχεται στην ψύκτρα και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
 • Το κέλυφος θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά, θα είναι στεγανό με δείκτη IP66.
 • Το φωτιστικό θα φέρει δυο led με φακό διάχυσης κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό γυαλί με καλή χημική αντοχή και αντίσταση σε θερμικές κρούσεις που προέρχονται από τον υψηλής έντασης φωτισμό. Η γωνία διάδοσης γ στο επίπεδο C0-C180 θα πρέπει να είναι 140ο και στο C90-C270 70ο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερο επίπεδο φωτισμού εκατέρωθεν του φωτιστικού.
 • Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα για το αλφάδιασμα του.
 • Η στήριξη θα γίνεται σε σωληνωτό μπράτσο Φ60mm.
 • O led φωτισμος θα πρεπει να είναι ψυχρός.

 
Δεδομένα

Μονάδα Μέτρησης

Ισχύς ανά  LED

40-50

W

Αριθμός  LED

2

pcs

Ονομαστική φωτεινή ροή  /LED

min 4000

lm

Ονομαστική ισχύς

80-100

W

Θερμοκρασία χρώματος

5000

K

Συνολική φωτεινή ροή φωτιστικού

8000

lm

Tc

<50

ο C

Ρεύμα τροφοδοτικού

DC 1.8

A

Γωνία διάδοσης φωτός

120 *70ο

140*70ο

ο

Φωτιστική Απόδοση

90

lm/W

Θερμοκρασία λειτουργίας

-35~55

ο C

Υγρασία

10%~90%

 

Συντελεστής Ισχύος

>0.95

 

Πτώση φωτιστικής απόδοσης

1%

 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης( C R I )

70

 

Δείκτης στεγανότητας τροφοδοτικού  IP

6 7

 

Διάρκεια ζωής

50.000

hr

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 

Φωτιστικό σώμα αστικού οδικού φωτισμού διόδου εκπομπής φωτός, στεγανό,  με κύκλωμα 2 leds (Light Emitting Diodes) συνολικής ισχύος τουλάχιστον 90 W (σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τις 

 • Φωτιστικό σώμα κορυφής Φ60mm με σώμα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ειδική εποξική βαφή σε απόχρωση RAL 7009.
 • Θα φέρει κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό. Τα ανοιγόμενα μέρη θα φέρουν παρεμβύσματα από σιλικόνη για υψηλό βαθμό προστασία από σκόνη και υγρασία.
 • Το σχήμα του φωτιστικού θα είναι ανεστραμένη πυραμίδα ώστε να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα φωτιστικά του Δήμου.
 • Θα φέρει λαμπτήρα φωτισμού Ε27 ηλεκτρονικό 23w. Βαθμός προστασίας IP66.

Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης

Φωτιστικό αστικού-οδικού φωτισμού, κορυφής, στεγανό, με λαμπτήρα HQI 70 w (σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης) -  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are
 

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: