Μελέτη προμήθειας και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led εξωτερικών χώρων

Μελέτη προμήθειας και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led εξωτερικών χώρων

Η παρούσα μελέτη αφορά:
α) η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικών χώρων και οδών για να καλυφθούν οι ανάλογες ανάγκες του Δήμου σε κάποια σημεία όπου είτε δεν υπάρχουν καθόλου στύλοι της ΔΕΗ, είτε ο φωτισμός από τους υπάρχοντες στύλους δεν επαρκεί. Απαιτούνται δεκαέξι (16) φωτιστικά στην οδό Κάλχα , και οκτώ αυτόνομα φ/β φωτιστικά φωτοδιόδου στη θέση Πλατάνια διότι εκεί δεν υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ.
β) τη προμήθεια και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου. Η αντικατάσταση των φωτιστικών με λάμπες led κρίνεται απαραίτητη καθώς έχουμε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό φωτοτεχνικό αποτέλεσμα. Η αντικατάσταση κρίνεται επιτακτική καθώς είναι χώρος συγκέντρωσης πολλών παιδιών, που η παραμονή τους στο χώρο είναι και κατά τις νυχτερινές ώρες χωρίς όμως το αίσθημα ασφάλειας να είναι υψηλό, αφού ο χώρος είναι υποφωτισμένος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τα φωτιστικά θα παραδοθούν τοποθετημένα, συνδεμένα έτοιμα προς χρήση χωρίς καμία άλλη παρέμβαση.

Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη, και ο χρόνος παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 60 ημέρες. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση για την επάρκεια και παροχή ανταλλακτικών στον φορέα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει βάση τη συμφερότερη προσφορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχν. Προδ. 1η : Κιβώτιο Ηλεκτρικής Διανομής (ΠΙΛΛΑΡ)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΓΠΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού:
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α.      το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β.      τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα €16/20
γ.      τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφής, ιστό, κεφαλή κλπ. για μονοφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ.      το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε.      το ρευματοδότη 16 Α
στ.     Φωτοκύταρρο με το απαραίτητο ρελέ
ζ.      την γείωση και τον αγωγό σύνδεσης της με το πίλαρ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων
και των μικρούλικων συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης,  
με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η  δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας  
που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να είναι γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου και να έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού. Τεχν. Προδ. 2η : Ηλεκτρόδιο Γείωσης
Κατασκευή και κατακόρυφη έμπηξη στο έδαφος μιας γείωσης αποτελούμενης από ραβδοειδές ηλεκτρόδιο χαλκού με όλα τα μικρούλικα που χρειάζονται για τη σύνδεση με τον α/ωγό γείωσης, δηλαδή προμήθεια μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Led

Τεχν. Προδ. 3η : Βάση Σιδηροΐστού
Για την κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. την οπλισμένη(σκυρόδεμα €20/25) βάση ιστού οδών, είτε σε έρεισμα, είτε στο σώμα της οδού, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα.
β. το καλώδιο τροφοδοσίας  από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο μέσα σε σωλήνα
γ. το δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, στο έρεισμα του πεζοδρομίου με σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 2" "πράσινη ετικέτα" περιλαμβανομένης της στήριξης και της τοποθέτησης των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, επίσης της βαφής των σωληνώσεων με δύο στρώσεις μίνιον και 2 στρώσεις χρώμα κατάλληλο για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες
δ.   το πλήρες κυτίο διακλάδωσης ιστού μονό ή πολλαπλό ε.   τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικρούλικων εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τιμή για ένα τεμάχιο βάσης ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών

Τεχν. Προδ. 4η : Ιστός Οδοφωτισμού με Φωτιστικό LED
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισμένου εν θερμώ σιδηροϊστού κωνικής διατομής ηλεκτροφωτισμού οδών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.ΣΥ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για. Α,Έναν ιστό μεταλλικό με βραχίονα
Ο ιστός θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, δημοσιευμένη σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή, θα είναι ύψους 5 μέτρων και θα αποτελείται από:
α) Το σώμα του ιστού κυκλικής διατομής το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ένα τεμάχιο χαλυβοελάσματος κωνικό προς τα επάνω, κυκλικής διατομής, πάχους 3χιλ.
συγκολλούμενο με μια συνεχή ραφή κατά μήκος, χωρίς εγκάρσια ηλεκτροσυγκόλληση). Την πλάκα εδράσεως με 4 ενισχυτικά πτερύγια, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη βάση του ιστού και θα έχει διαστάσεις 200x200x10 χιλ. με 4 οπές διέλευσης αγκυρίων σε άξονες κέντρων 140x140 χιλ. Η συγκόλληση του ελάσματος της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς εγκαύσεως με σύντηξη των μετάλλων γ) 4 αγκύρια θεμελίωσης, ειδικής κατασκευής τύπου ΜΙ6 από χάλυβα με όριο διαρροής 500Ν/πιπι, διατομής 16χιλ., μήκους 400 χιλ. Κάθε αγκύριο θα συνοδεύεται από 2 περικόχλια και 2 ροδέλες.
Ύψος ιστού    5 μέτρα
Διάμετρος εγγεγραμμένου κύκλου στη βάση    110 χιλ.
Διάμετρος εγγεγραμμένου κύκλου στη κορυφή     60 χιλ.
Διαστάσεις θυρίδας επίσκεψης 300Χ60χιλ.
Ύψος θυρίδας από την βάση του ιστού    500 χιλ.

Led

Επιφανειακή προστασία
Ο ιστός μετά την κατεργασία του θα γαλβανίζεται εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΝΕΑ 91-122.

Προδιαγραφές
Οι ιστοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 και να φέρει σήμα ΟΕ. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος κατά ISO 9001.

Β.Φωτιστικό σώμα LED
Ένα ειδικό φωτιστικό σώμα,στεγανό ΒΡ66, πλήρες (λυχνιολαβές, λαμπτήρες, όργανα αφής κλπ), με λαμπτήρα LED 28w, και ειδικό εξάρτημα για τοποθέτηση επί την
κορυφής ιστού κατάλληλου για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισμού.

Το  led φωτιστικό  σώμα  θα  είναι τυποποιημένη  βιομηχανική κατασκευή, δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, δε θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε ύπαιθρο.

Το σώμα του φωτιστικού διόδου εκπομπής φωτός θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Θα φέρει οπτικό σύστημα αποτελούμενο από συστοιχία LED με φακούς κατάλληλους για δημιουργία ασύμμετρης δέσμης οδικού φωτισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το φωτιστικό σώμα και το ειδικό εξάρτημα προσάρτησης επί του ιστού β.      τη συστοιχία LED 28w, 2150lm, 4200K με διάρκεια ζωής εως το 70% της φωτεινής ροής: 70.000 ώρες
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΥ διατομής 3Χ1,5, συμπεριλαμβανομένων των μικρούλικων στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού μέχρι το φωτιστικό σώμα.
δ.      όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθμού βραχιόνων ανά ιστό.
Πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΕΕ,ΕΛΟΤ Η0384,ΕΝΕΟ,ΟΕ).

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικρούλικων εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 κατά ΕΝ 29000, το οποίο υποβάλλεται με την προσφορά. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών κατά την ώρα διενεργείας του διαγωνισμού, αποκλείει τον συμμετέχοντα από την περαιτέρω διαδικασία. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να εξασφαλίζει τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 130201 και αυτό θα αποδεικνύεται με πλήρεις υπολογισμούς που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία.

Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών πλήρους με το φωτιστικό σώμα 

Τεχν. Προδ. 5η : Φρεάτιο Επίσκεψης 40X40
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, κατασκευή πυθμένα και πλευρικών τοιχωμάτων πάχους 0,15μ. με σκυρόδεμα (316/20 με τον ανάλογο κατά περίπτωση οπλισμό, διαμόρφωση πυθμένα ανάλογα με το είδος του δικτύου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, εσωτερικών διαστάσεων 0,4X0,4X0,5 μ. πλήρες με το κάλυμμα του από ελατό χυτοσίδηρο.

Light Emitting Diodes

Τεχν. Προδ. 6η : Βάση Ιστού Αυτόνομου Φωτιστικού
Βάση σιδηροϊστού άοπλη 

Κατασκευή μιας βάσης από άοπλο σκυρόδεμα 012/15 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί ο κλωβός αγκυρώσεως που συνοδεύει τον ιστό . Οι ντίζες θα είναι συνδεδεμένες /στερεωμένες σε πλαίσιο από χαλύβδινη γωνία βαμμένη με μια στρώση ψυχρό γαλβάνισμα και μια στρώση μίνιο(βλ. συνημμένο σχέδιο - σε συνεννόηση με την επίβλεψη). Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών, της καθαίρεσης αόπλου σκυροδέματος, της καθαίρεσης ασφάλτου, όπου χρειάζεται για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διέλευσης του τροφοδοτικού καλωδίου, κάθε εργασία που απαιτείται για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διέλευσης και η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε θέση που επιτρέπεται από την αστυνομία. Δηλαδή έτοιμη βάση για την υποδοχή του σιδηροϊστού.


Τεχν. Προδ. 7η : Αυτόνομο (Φωτοβολταΐκό) Φωτιστικό Σώμα
Φωτιστικό Εξωτερικού Χώρου με Φωτοβολταΐκό Πλαίσιο και Λαμπτήρα Εξοικονόμησης Ενέργειας τεχνολογίας LED (Light Emitting Diodes – Δίοδοι Εκπομπής Φωτός), ύψους 5 μέτρων περίπου με δύο βραχίονες. Το φωτιστικό σώμα θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, δε θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε ύπαιθρο.

Μέρη Συστήματος: Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
Φωτοβολταΐκό Πλαίσιο Μονοκρυσταλλικού τύπου και κλίση ως προς το επίπεδο του ορίζοντα τέτοια που να έχει τη βέλτιστη απόδοση .Θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 2 ετών και εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 20 ετών.

Μπαταρία κλειστού τύπου, βαθειάς εκφόρτισης (ΑΟΜ) και μέγιστο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας. Θα πρέπει να έχει ικανή χωρητικότητα για διάρκεια έως και 3 ημέρες τουλάχιστον, χωρίς ηλιοφάνεια. 

Ρυθμιστής φόρτισης με μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα εισόδου/εξόδου 10Α με δυνατότητα προγραμματισμού με διπλό χρονοδιακόπτη και μικρής ιδιοκατανάλωσης, με ψηφιακό μικροπεξεργαστή, ηλεκτρονική προστασία ενάντια σε υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα, υπέρταση στο πλαίσιο και το φορτίο.
Ιστός Οδοφωτισμού ύψους 5 μέτρων περίπου οδικού φωτισμού με σύστημα στήριξης στο έδαφος. Υλικό κατασκευής: Κολώνα Γαλβανισμένη εν θερμώ, μεταβλητής διαμέτρου, με αγκύρια πάκτωσης όπως άρθρο 5 χωρίς το βραχίονα.

Κουτί αποθήκευσης της μπαταρίας και του ρυθμιστή φόρτισης, κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένος ο ιστός φωτισμού, τοποθετημένο πάνω στον ιστό με προστασία ΙΡ66 τουλάχιστον, εύκολα προσβάσιμο και με αντικλεπτικό μηχανισμό.

Βάση στήριξης φωτοβολταϊκού πλαισίου στον ιστό, περιστρεφόμενη.
Καλώδια ειδικά για φωτοβολταϊκές εφαρμογές.

Φωτιστικό Σώμα LED
Η οπτική μονάδα LED θα αποτελείται από το σώμα το οποίο θα κατασκευάζεται από διαμορφωμένο ανωδιωμένο αλουμίνιο το οποίο θα φέρει δυο πλαϊνά καλύμματα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική βαφή πούδρας. Στο επάνω μέρος θα φέρει ειδικά πτερύγια για την απαγωγή της θερμότητας. Οι βραχίονες στήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα και θα βάφονται με πολυεστερική βαφή πούδρας.

Η οπτική μονάδα θα φέρει high power led έκαστο με απόδοση 100lm/w τουλάχιστον. H διάρκεια ζωής των λαμπτήρων φωτοδιόδου θα είναι 70.000 ώρες τουλάχιστον.

•  Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης με το φως της ημέρας.

Πιστοποίηση
Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκού προτύπων ΕΝ 60 5981-2-3,ΕΝ 62471:2008, ΕΝ55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2 και ΕΝ 61000-3-3 που έχουν την ισχύ των Ελληνικών προτύπων και να φέρουν σήμανση ΟΕ.

Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 κατά ΕΝ 29000, το οποίο υποβάλλεται με την προσφορά. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών κατά την ώρα διενεργείας του διαγωνισμού, αποκλείει τον συμμετέχοντα από την περαιτέρω διαδικασία.

Τεχν. Προδ. 8η : Σιδηροΐστός 3μ. κωνικός κυκλικός
Σιδηροϊστός 3 μέτρων, κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή του led φωτιστικού καθώς και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ.

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο­συγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.

Ο ιστός μετά τη συγκόλληση του θα ελέγχεται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και θα γίνεται γαλβάνισμα εν θερμώ κατά εσωτερικά και εξωτερικά.
Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl
  • Ξέπλυμα με νερό
  • Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα για την καλύτερη πρόσφυση   του ψευδαργύρου.
  • Ξήρανση - Προθέρμανση σε στεγνωτήριο
  • Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450Χ και καθαρότητας >98,5% κατά 180 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.
  • Ο ιστός μετά το γαλβάνισμα θα επιθεωρείται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα έχει γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο θα είναι κατά ΙδΟ 1461.

Τεχν. Προδ. 9η : Φωτιστικό σώμα κορυφής LED
Φωτιστικό σώμα κωνικής μορφής, κορυφής. Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο, ο ανακλαστήρας θα είναι από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου υψηλής καθαρότητας ενώ το κάλυμμα θα είναι διαφανές από πλεξιγκλάς. Η στεγανότητα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι ΙΡ65. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι από -30°€ έως +50°€. Το βάρος του κάθε φωτιστικού σώματος να είναι περίπου 12 κιλά. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει 30 Led ισχύος 1 watt έκαστο, με
απόδοση >120 lm/w και σε θερμοκρασία χρώματος από 2600°Κ-6200°Κ.

Τεχν. Προδ. 10η : Υλικά τοποθέτησης και ηλεκτρικής σύνδεσης
Υλικά τοποθέτησης και συναρμολόγησης των φωτιστικών είναι τα μεταλλικά στριφώνια που θα χρησιμοποιηθούν για την πάκτωση του φωτιστικού στην υφιστάμενη βάση, διαμέτρου Μ16Χ180, τυχόν βίδες και μικρούλικα, ενώ τα ηλεκτρικής σύνδεσης είναι το ακροκιβώτιο σύνδεσης, η ασφάλεια, τα κλέμμενς κ.τ.λ., για τη σωστή λειτουργία του φωτιστικού σώματος.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: