Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τήλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του οδικού φωτισμού, ο ∆ήμος προτείνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ευφυούς Συστήματος Τήλε-∆ιαχειρίσης Οδικού Φωτισμού με τη χρήση τεχνολογίας Smart Grid, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, και κατ’ επέκταση, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του ∆ήμου (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξόδων συντήρησης). 

Το Σύστημα Ευφυούς Τηλε-διαχείρισης βασίζεται σε τεχνολογία smart grid και θα απαρτίζεται από
1. την Πλατφόρμα ∆ιαχείρισης και Εξοικονόμησης Πόρων, 
2. το δίκτυο μεταγωγής δεδομένων,
3. και τα ευφυή ασύρματα ∆ιαχειριζόμενα Φώτο-Συστήματα με led λάμπες.

Η μετάβαση από το Συμβατικό/Παθητικό στο ∆ιαχειριζόμενο/Ενεργητικό ∆ίκτυο θα επιτρέψει:
• την άμεση μείωση των εξόδων του ∆ήμου (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους συντήρησης κλπ) και τη διοχέτευση πόρων σε άλλες δραστηριότητες 
• τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του ∆ήμου και της αντίστοιχης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της φωτορύπανσης και της συνεχούς ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόθεση των συμβατικών λαμπτήρων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας
• τη μείωση των ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού
• τη μείωση της εγκληματικότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών αλλά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Led

Μελέτη Κόστους-Ωφέλους Προτεινόμενου Έργου

Σκοπός της μελέτης δεν είναι μόνο η αποτύπωση του χρόνου απόσβεσης της δαπάνης που αφορά στο προτεινόμενο έργο, αλλά και η εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργείας, στα προσδοκώμενα περιβαλλοντολογικά οφέλη, στις προοπτικές του έργου και τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης και αξιοποίησης του προς υλοποίηση Ευφυούς ∆ικτύου Οδικού Φωτισμού. 

Θα παρουσιαστούν δύο σενάρια τα οποία και θα συγκριθούν.

Το πρώτο σενάριο αφορά στη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, το δεύτερο σενάριο στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου και την σταδιακή επέκταση του. 
Το ∆ίκτυο Οδικού Φωτισμού του ∆ήμου, αποτελείται από 2.000 λαμπτήρες υψηλής κατανάλωσης (160-250Watt). 

Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, η εξοικονόμηση πόρων που θα επιτυγχάνει ο ∆ήμος ετησίως, λόγω του Συστήματος Τήλε-διαχείρισης, θα επιτρέψει την σταδιακή επέκταση του έργου χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Με αυτό τον τρόπο ο ∆ήμος θα αντικαταστήσει σε βάθος χρόνου όλα τα συμβατικά φωτιστικά σώματα, του ∆ημοτικού Οδικού ∆ικτύου, με Ασύρματα Ευφυή Φώτο-Συστήματα.

Βασικές Παραδοχές, Παράμετροι και ∆είκτες
Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα E-Street ( http://www.e-streetlight.com), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., η αντικατάσταση των συμβατικών Παθητικών ∆ικτύων Ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκονται σε λειτουργία στην Ευρώπη) από Ευφυή ∆ίκτυα Ηλεκτροφωτισμού σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των λαμπτήρων, μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση 38TWh ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως. Η εξοικονόμηση αυτή αντιστοιχεί στο 63,7% της συνολικής κατανάλωσης των δικτύων οδικού φωτισμού της Ευρώπης. 

Για τον υπολογισμό του παραπάνω ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας δεν έχει ληφθεί υπόψη η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη Φώτο-Συστημάτων τεχνολογίας LED, η χρήση των οποίων σε συνδυασμό με συστήματα ευφυούς διαχείρισης οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 80%. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με ασύρματα ευφυές Φώτο-Συστήματα LED (Δίοδοι Φωτοεκπομπής).

Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αλλά και παραδείγματα άλλων ∆ήμων, η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει μόνο από την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυούς ∆ιαχείρισης (χωρίς καμία αναβάθμιση των λαμπτήρων) κυμαίνεται μεταξύ 20-25%. 

Led

∆είκτες
Τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων που αποτελούνται από Συστήματα Ευφυούς ∆ιαχείρισης τα οποία συνδυάζονται με Ευφυή Φώτο-Συστήματα τεχνολογίας φωτισμού LED καλύπτουν πολλούς τομείς της ζωής μας και δεν περιορίζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα βασικότερα εξ’αυτών, τα οποία θα είναι και οι δείκτες ποιοτικής σύγκρισης της μελέτης:
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Επιμήκυνση Χρόνου Ζωής Ενεργού Εξοπλισμού (Λόγω Dimming, μικρότερου χρόνου ημερήσιας λειτουργίας και χαμηλότερης θερμοκρασίας λειτουργίας)
• Μείωση κόστους ανίχνευσης βλαβών
• Μείωση Εκπομπών CO2
• Βελτίωση ποιότητας φωτισμού (σε βαθμούς Kelvin)
• Μείωση Φωτορύπανσης
• Μείωση τον ποσοτήτων βαρέων μετάλλων που χρήζουν επεξεργασίας κατά τη διαδικασία απόθεσης των χαλασμένων λαμπτήρων στους ΧΥΤΑ
• Μείωση οδικών ατυχημάτων
• Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας (Αποθάρρυνση και μείωση παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών ενεργειών
• Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς

Παράμετροι και Βασικές Παραδοχές
Το συνολικό κόστος του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ευφυούς ∆ιαχείρισης Οδικού Φωτισμού το οποίο αποτελείται από• την Πλατφόρμα ∆ιαχείρισης και Εξοικονόμησης Πόρων, 
• το δίκτυο μεταγωγής δεδομένων,
• και τα ευφυή ασύρματα ∆ιαχειριζόμενα Φώτο-Συστήματα που θα  αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα συμβατικά φωτιστικά σώματα.

Η πλατφόρμα θα μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση του συνόλου του ∆ικτύου Οδικού Φωτισμού του ∆ήμου, όμως στα πλαίσια του έργου θα αντικατασταθούν μόνο τριακόσια (300) συμβατικά φωτιστικά σώματα (High Pressure Sodium και High Intensity Discharge) με τριακόσια (300) Ευφυή Φώτο-Συστήματα. Η αντικατάσταση των υπολοίπων 1.800 φωτιστικών σωμάτων θα γίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων.

Led

Θα αντικατασταθούν,
• 200 Λαμπτήρες κατανάλωσης 250Watt με 200 Φώτο-Συστήματα πραγματικής κατανάλωσης 96Watt
• 100 Λαμπτήρες κατανάλωσης 160Watt με 100 Φώτο-Συστήματα πραγματικής κατανάλωσης 56Watt

Το σύστημα διαχείρισης αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20-25%. Αυτή η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται χάρις στην αυξομείωση του επιπέδου φωτεινότητας (dimming) αλλά και στην εφαρμογή προσαρμοζόμενων περιόδων λειτουργίας βάση αστρονομικού ρολογιού (ανατολή/δύση συγκεκριμένης περιοχής).

Τα σενάρια που θα ακολουθήσουν βασίζονται στην παραδοχή ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται λόγο του συστήματος διαχείρισης είναι 20%. Αυτό σημαίνει ότι ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας των Φώτο-Συστημάτων LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός) είναι μικρότερος κατά 20% του ονομαστικού, διότι για την εφαρμογή του dimming δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του ρεύματος που διαρρέει τη συστοιχία LED (είναι κρυσταλοδίοδοι συνεπώς η τάση λειτουργίας και η ένταση του ρεύματος παραμένουν σταθερά για να λειτουργήσει η συστοιχία) αλλά αναβοσβήνει η συστοιχία με μεταβαλλόμενη συχνότητα δημιουργώντας μία ψευδαίσθηση την οποία το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ως μείωση ή αύξηση της φωτεινότητας.

Ο μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου οδικού φωτισμού είναι 12 ώρες, συνεπώς ο αντίστοιχος μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας των Ευφυών Φώτο-Συστημάτων είναι 9,6 ώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό χρόνο ζωής ενός Φώτο-Συστήματος LED, ο οποίος είναι 50.000 ώρες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο συνολικός χρόνος ζωής για τον φωτισμό led είναι 14,27 χρόνια  ((50.000/9,6)/365). 

Συνεπώς τα σενάρια που θα παρουσιαστούν θα συγκριθούν σε έναν ορίζοντα 14 ετών. 

Το σημερινό κόστος της KWh είναι 0,11165€, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ορίζεται στο 5%. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ρύπων, θεωρούμε ότι ο ρυθμός αυτός είναι συντηρητικός και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Τέλος για την παραγωγή κάθε KWh ενέργειας εκλύονται 0,3987Kgr CO2. 

Συγκριτική Ανάλυση
Σε αυτό το τμήμα της μελέτης θα συγκριθούν τα δύο σενάρια με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση που έχουν στο περιβάλλον και στη ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και να καθορισθεί ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Περιβαλλοντολογικοί ∆είκτες
Σε αυτή την ενότητα θα συγκριθούν τα δύο σενάρια σε επίπεδο περιβαλλοντολογικής απόδοσης. ∆ηλαδή
• Καταναλισκόμενη ενέργεια
• Εκπομπές CO2 (0,3987Kgr CO2/KWh) και αντιστοίχιση με δένδρα που καταστρέφονται (0,22δένδρα/Kgr CO2).
• Επιβάρυνση του περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα (15mg Υδραργύρου ανά συμβατικό λαμπτήρα) και PCB
• Φωτορύπανση

Κάθε συμβατικός λαμπτήρας περιέχει τουλάχιστον 15mg Υδραργύρου – χωρίς να υπολογίσουμε το κέλυφος του σώματος που περιλαμβάνει Υδράργυρο και PCB - ενώ o led φωτισμός συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS και δεν περιλαμβάνουν καθόλου βαρέα μέταλλα. 

Ο χρόνος ζωής ενός λαμπτήρα Τύπου Α (160Watt) είναι 10.000 ώρες, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο χρόνο λειτουργίας – ο οποίος είναι 12 ώρες – καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα σε έτη είναι 2,3. Συνεπώς σε μία περίοδο 14 ετών ο Συμβατικός Λαμπτήρας Τύπου Α θα αντικατασταθεί 6 φορές.

Αντίστοιχα ο χρόνος ζωής ενός λαμπτήρα Τύπου Β (250Watt) είναι 8.000 ώρες, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο χρόνο λειτουργίας – ο οποίος είναι 12 ώρες – καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα σε έτη είναι 1,8. Συνεπώς σε μία περίοδο 14 ετών ο Συμβατικός Λαμπτήρας Τύπου Α θα αντικατασταθεί 7,8 φορές.

Από τον χρόνο ζωής κάθε συστήματος προέκυψε πόσες φορές θα αντικατασταθεί σε διάστημα 14 ετών. Με βάση το πλήθος των αντικαταστάσεων προκύπτει και η αντίστοιχη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση σε βαρέα μέταλλα. Στην περίπτωση των Ευφυών Φώτο-Συστημάτων η επιβάρυνση που προκύπτει οφείλεται στην αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, η οποία γίνεται μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται.

Φωτορύπανση, είναι το φωτεινό υπόβαθρο στον νυχτερινό ουρανό που δημιουργείται από τη σκέδαση του τεχνητού φωτός στα αέρια και τα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Οφείλεται στα μη κατάλληλα φωτιστικά σώματα που στέλνουν μέρος του φωτός προς τον ουρανό αντί στη φωτιζόμενη επιφάνεια.

Ανάμεσα 1993 και 2000:
• Η Φώτο-Μόλυνση αυξήθηκε 24% παγκοσμίως.
• Η ποσότητα της καθαρής σκούρας νύχτας στην χώρα έχει πέσει από το 15% στο 11%
• Η ποσότητα του κορεσμένου νυχτερινού φωτός αγγίζει το 7%

Έχει υπολογιστεί ότι τα δίκτυα οδικού φωτισμού ευθύνονται για το 35-50% της συνολικής φωτορύπανσης.

Απ' τον κακό σχεδιασμό του δημοσίου φωτισμού, προκαλείται εκτός απ' την φωτομόλυνση του ουρανού και μεγάλη απώλεια ενέργειας. Ένας φωτισμός αναποτελεσματικός στέλνει σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 50% του φωτός να σπαταληθεί άσκοπα στον ουρανό. Οι κυριότερες επιπτώσεις της φωτορύπανσης είναι: 

• Αύξηση του φωτεινού υποβάθρου στον νυκτερινό ουρανό με αποτέλεσμα τη διατάραξη του οικοσυστήματος
• Προβλήματα στις πτήσεις πάνω από αστικές περιοχές
• ∆ιάχυση φωτός σε σπίτια με αποτέλεσμα την όχληση των κατοίκων και τη διατάραξη του ύπνου
• ∆υσκολίες στην οδήγηση λόγο ιδιαίτερα έντονου φωτός (το πρόβλημα λύνεται μόνο με Συστήματα ∆ιαχείρισης)

Τα Ευφυή Φώτο-Συστήματα αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ζητήματα σε σημαντικό βαθμό, διότι 

• Κατευθύνουν το φως σε συγκεκριμένη περιοχή (αμελητέα άσκοπη διάχυση) 
• Η στάθμη φωτεινότητας ρυθμίζεται (dimming) 

∆είκτες Ποιότητας Φωτισμού
Σε αυτή την ενότητα θα συγκριθούν τα σενάρια σε επίπεδο ποιότητας φωτισμού και των επιπτώσεων του. ∆ηλαδή
• Ποιότητα εκπεμπόμενου φωτός
• Μείωση ατυχημάτων
• Μείωση της παραβατικής /και εγκληματικής συμπεριφοράς

Ποιότητα Εκπεμπόμενου Φωτός
Το χρώμα του ορατού φωτός που παράγει μία πηγή μετριέται σε βαθμούς Kelvin. Οι συμβατικοί λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό δρόμων παράγουν φως το οποίο έχει κίτρινη απόχρωση, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.700-3.000 βαθμούς Kelvin, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο μάτι να μην μπορεί να διακρίνει σωστά αλλά και να κουράζεται εύκολα. Αντίθετα τα Φώτο-συστήματα τεχνολογίας φωτοδιόδου παράγουν φως 5.000-6.000 βαθμών (cool white) που προσομοιάζει στο λευκό φως μια ημέρας με αίθριο ουρανό. 

Μείωση Ατυχημάτων
Τα οδικά ατυχήματα οφείλονται σε πολλούς παράγοντες ένας από τους οποίους είναι η ποιότητα του φωτισμού. Ατυχήματα συμβαίνουν γιατί οι λαμπτήρες βρίσκονται εκτός λειτουργίας αλλά και γιατί η ποιότητα του φωτός είναι τόσο χαμηλή που είτε κουράζει τον οδηγό ή ακόμα δεν τον βοηθά να διακρίνει οχήματα και πεζούς σε επαρκή απόσταση.

Η απόσταση μεταξύ των στύλων φωτισμού είναι κατά μέσο όρο 37 μέτρα. Συνεπώς για κάθε Συμβατικό Φωτιστικό Σώμα που αντικαθιστούμε, με Ευφυές Φώτο-Σύστημα, βελτιώνουμε τις συνθήκες αντίστοιχου τμήματος του οδικού δικτύου. Άρα ακολουθώντας το σενάριο του προτεινόμενου έργου – δηλαδή αντικαθιστώντας 300 Συμβατικά Φωτιστικά Σώματα με led φωτισμό – βελτιώνουμε τις συνθήκες σε τμήμα του οδικού δικτύου συνολικού μήκους 11 χιλιομέτρων. 

Ενώ ακολουθώντας το σενάριο όπου το δίκτυο επεκτείνεται σε ένα ορίζοντα 14 ετών και φτάνει τα 2.100 Φώτο-Συστήματα, βελτιώνουμε τις συνθήκες σε τμήμα του οδικού δικτύου συνολικού μήκους 77 χιλιομέτρων.

Μείωση της παραβατικής /και εγκληματικής συμπεριφοράς 

Σύμφωνα με μελέτη που έχει διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βελτίωση του ∆ημοτικού Φωτισμού μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της εγκληματικής συμπεριφοράς κατά 20%. ∆ηλαδή τέσσερις φορές περισσότερο από οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας (CCTV).  Η ίδια μελέτη καταδεικνύει το ποσοστό των εγκλημάτων/παραβάσεων που λαμβάνουν  χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας,

  1. ∆ιαρρήξεις 63%
  2. Κλοπές αντικειμένων από οχήματα 72%
  3. Κλοπές οχημάτων 67%
  4. Βανδαλισμοί 65%
  5. Επιθέσεις σε άτομα με στόχο την αρπαγή χρημάτων ή αντικειμένων 45%
  6. Επιπλέον οι άνθρωποι άνω των 45 ετών χρειάζονται 30% περισσότερο φως για διακρίνουν το πρόσωπο του δράστη.

Συνεπώς αντικαθιστώντας τα Συμβατικά Σώματα, επιτυγχάνουμε όχι μόνο βελτίωση του οδικού δικτύου αλλά παράλληλα μείωση των εγκλημάτων.

Οικονομική Ανάλυση

Βασικά στοιχεία
Όλα τα ποσά που αναφέρονται στην συνέχεια δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α
Το κόστος του έργου περιλαμβάνει πέρα από την ανάπτυξη των εφαρμογών ∆ιαχείρισης και παροχής υπηρεσιών την προμήθεια και εγκατάσταση μικρού αριθμού (200) Ευφυών Φώτο-Συστημάτων.

Πρέπει από την αρχή να καταστήσουμε σαφές ότι σύμφωνα με έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο εξωτερικό, η απόσβεση της επένδυσης δεν ξεπερνά τα πέντε έτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα Φώτο-Συστήματα είναι τουλάχιστον 400. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος ανάπτυξης εφαρμογών που επιμερίζεται στα Φώτο-Συστήματα είναι δυσανάλογο και επιπλέον πλασματικό αφού κανένας ∆ήμος δεν αναλαμβάνει ένα τέτοιο έργο με σκοπό να μην το επεκτείνει και να μειώσει τα ποσά που δαπανά για τη λειτουργία και συντήρηση του υπάρχοντος απαρχαιωμένου δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι παρόλο ότι η μελέτη εξετάζει τα σενάρια σε διάστημα 14 ετών, όσο και ο μέσος χρόνος ζωής ενός ευφυούς Φώτο-Συστήματος, δεν λαμβάνουμε υπόψη τη συνεχή μείωση του κόστους προμήθειας Ευφυών Φώτο-Συστημάτων διόδου φωτοεκπομπής (που οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής, του ανταγωνισμού και την τεχνολογική εξέλιξη) όπως και την τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί σε Φώτο-Συστήματα υψηλής φωτιστικής απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνουμε στο κόστος μελλοντικά έξοδα, που δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια. Τέλος τα έξοδα μισθοδοσίας του τεχνικού προσωπικού δεν επηρεάζουν το έργο, συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σύγκριση Κόστους Φωτιστικών Σωμάτων

Όπως ήδη αναφέραμε, το τμήμα του ∆ικτύου Οδικού Φωτισμού του ∆ήμου που περιλαμβάνει λαμπτήρες υψηλής κατανάλωσης (160-250Watt) αποτελείται από 2.000 λαμπτήρες.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ∆ήμου να αντικαταστάσει, σε διάστημα 14 ετών, και τους 2.100 λαμπτήρες, καταλήγουμε στο πραγματικό κόστος ανά Ευφυές Φώτο-Σύστημα. Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ετήσιες ροές), ο οποίος είναι τέσσερα (4) έτη.

Απόσβεση Κόστους (ROI) και συνολική εξοικονόμηση πόρων

Όπως ήδη αναφέραμε, ο ∆ήμος θα επενδύσει τα χρήματα που εξοικονομούνται από το Σύστημα Τήλε-∆ιαχείρισης στην αγορά επιπλέον Ευφυών Φώτο-Συστημάτων, με σκοπό την αναβάθμιση του συνόλου του ∆ικτύου Οδικού Φωτισμού.

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: