Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων διόδου φωτοεκπομπής

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων διόδου φωτοεκπομπής ( led) για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου. 

Ο προμηθευτής οφείλει να προβεί στην αποξήλωση των υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα προβεί στην τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED  στους υπάρχοντες στύλους και στην ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών. 

Ο led φωτισμος θα φέρει οπωσδήποτε και τους απαραίτητους βραχίονες οι οποίοι θα είναι Φ45 ή Φ60, πάχους ≥4 mm, μεταλλικοί υψηλών προδιαγραφών, γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461, με πάχος γαλβανίσματος ≥62 μm. Ο βραχίονας θα φέρει δύο στηρίγματα κολλημένα σε αυτόν από τα οποία θα διέρχονται τα τσέρκια με τα οποία θα στερεώνεται στον στύλο. Το χρώμα του θα είναι RAL επιλογής της Υπηρεσίας, ίδιο με αυτό του φωτιστικού. 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων και υπαλλήλους του αναδόχου με πιστοποιημένη εκπαίδευση. Ο ανάδοχος του έργου θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας τόσο για τα μηχανήματα και το προσωπικό του όσο και για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και για τους πεζούς. 

Τα στοιχεία του οδικού δικτύου είναι τα κάτωθι : 

 • Κλάση οδού : ΜΕ4b 
 • Κατηγορία Πεζοδρομίων : CE5 
 • Πλάτος οδοστρώματος: ≈6,80 m με πεζοδρόμια εκατέρωθεν ≈1,20 m έκαστο
 • Διάταξη : Από την μια πλευρά του δρόμου. 
 • Ύψος συναρμολόγησης : ≈ 6,15 m 
 • Ύψος σημείου φωτός : ≈ 6,00 m Συντελεστής συντήρησης : 0,80 
 • Ασφαλτικό σκυρόδεμα : R3 (q0 = 0,070) 
 • Είδος στύλων : Τσιμεντένιοι στύλοι ηλεκτροφωτισμού. 
 • Προεξοχή (προβολή) στο δρόμο ≈ 0,7 m 
 • Η συνολική κλίση βραχίονα και φωτιστικού σώματος ως προς τον ορίζοντα θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της φωτοτεχνικής μελέτης. 
 • Μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών : ≈ 24,00 m 

Όσον αφορά στην προδιαγραφή «Ονομασία μοντέλου και κωδικός προϊόντος για το led φωτισμο» (α/α 2) : Οποιοδήποτε έγγραφο στον φάκελο προσφοράς αναφέρεται στις προς προμήθεια led λαμπες (συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών, δηλώσεων συμμόρφωσης κ. τ. λ.) θα πρέπει να το δηλώνει με την ως άνω δηλωθείσα ονομασία και τον κωδικό προϊόντος, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Όσον αφορά στην προδιαγραφή «Θερμοκρασία Χρώματος» (α/α 7) : Η θερμοκρασία χρώματος, την οποία θα δηλώσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην προσφορά του (μοναδικός αριθμός), θα πρέπει να είναι η ίδια για το σύνολο των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων.

Όσον αφορά στην προδιαγραφή «Θερμοκρασία Λειτουργίας» (α/α 8) : Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει κατάλληλο είδος - τρόπο προστασίας των LED, που να επιτρέπει τη λειτουργία τους στο 100% όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μέσα στα όρια των θερμοκρασιών λειτουργίας που δηλώνει στην προσφορά του ο κατασκευαστής, ακόμα και αν η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή είναι μικρότερη των – 20 °C και η μέγιστη προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη των + 35 °C. Αν η θερμοκρασία λειτουργίας βγει έξω από τα προαναφερόμενα όρια, τότε το προαναφερόμενο κατάλληλο είδος – τρόπος προστασίας των LED θα προστατεύει το φωτιστικό σώμα από καταστροφή ή βλάβη είτε μειώνοντας την τάση λειτουργίας του ή διακόπτοντας τη λειτουργία του, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος επανέλθει μέσα στα προαναφερόμενα όρια, τότε το φωτιστικό σώμα πρέπει να μπορεί να επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία. 

Όσον αφορά στην προδιαγραφή «Μέγιστο μήκος βραχίονα, συμπεριλαμβανομένου του φωτιστικού σώματος»:

Η στήριξη του βραχίονα και η αντοχή του να φέρει το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι η κατάλληλη λαμβάνοντας υπόψη το μήκος, το βάρος και τις διαστάσεις του βραχίονα και του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος, ώστε ο βραχίονας να στηρίζεται και να φέρει το φωτιστικό σώμα με απόλυτη ασφάλεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ :
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών σε πλήρη και σωστή μορφή, σύμφωνα με ότι αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων.
 • Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC.
 • ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,
 • -Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τρίτο ανεγνωρισμένο (κοινοποιημένο) φορέα (π. χ. διαπιστευμένο  εργαστήριο) με τα παρακάτω πρότυπα :
 • -Οδηγία χαμηλής τάσης LVD2006/95.
 • ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών).
 • ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων).
 • Φωτοβιολογική καταλληλότητα.
 • Πιστοποιητικό συμφωνίας καταλληλότητας).

με

 • ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής (photobiological)
 • Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC2004/108).
 • ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).
 • ΕΝ 61000-3-2 /ΕΝ61000-3-3 (Εκπομπών Αρμονικών και Διακυμάνσεων).
 • Τρόπο και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
 • Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία (σε ηλεκτρονική μορφή δηλ. αρχείο .ldt η .es κατάλληλο για την άμεση χρησιμοποίηση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών π. χ. Dialux, Relux κ. τ. λ.), που να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών.

Υποβολή φωτοτεχνικής μελέτης που να επιβεβαιώνει την συμφωνία των αποτελεσμάτων όσον αφορά το επίπεδο φωτισμού και ομοιομορφίες από την χρήση των προσφερομένων φωτιστικών, δηλαδή τα φωτοτεχνικά αποτελέσματα του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος.

Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων διόδου φωτοεκπομπής με αναφορά στο συγκεκριμένο έργο και τα προϊόντα του, με την οποίαν :

Θα εγγυάται την καλή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων που προσφέρει για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, θα εγγυάται, σύμφωνα με το πρότυπο LM80 (καμπύλη πτώσης της φωτεινής ροής συναρτήσει του χρόνου για θερμοκρασία Tj των LED στο φωτιστικό), το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν την εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED (initial performance decay), ότι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων η φωτεινή ροή τους δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70 % της αρχικής και θα δηλώνει ότι θα μπορεί να προμηθεύει τον Δήμο με ανταλλακτικά, για όλα τα επιμέρους στοιχεία των φωτιστικών σωμάτων, για το ελάχιστο διάστημα των δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο προμηθευτή, με την οποίαν :

Θα εγγυάται την καλή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων που προσφέρει για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Θα δηλώνει ότι θα μπορεί να προμηθεύει τον Δήμο με ανταλλακτικά, για όλα τα επιμέρους στοιχεία που συνδέονται με τις led ταινίες, για το ελάχιστο διάστημα των δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Θα δηλώνει την επίσημη ιστοσελίδα του οίκου κατασκευής, εφόσον αυτή υπάρχει, για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο.

Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων. Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζονται για τον εξοπλισμό τα πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει :

Την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε φωτιστικού σώματος, εξαρτήματός του ή υλικού του παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών το πολύ, κατόπιν ειδοποίησης μέσω τηλεφώνου, fax, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δεν χρειάζεται να διαθέσει δικό του καλαθοφόρο όχημα για τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις / αντικαταστάσεις.

Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Θα δηλώνει ότι, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5 % της συμβατικής δαπάνης, της οποίας ο χρόνος ισχύος θα είναι τουλάχιστον τρία (3) ημερολογιακά έτη, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

Πρωτότυπα φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών, όπως :
-Το πλήθος των χρησιμοποιούμενων LED,
-την απόδοση (lm/W) των χρησιμοποιούμενων LED,
-την θερμοκρασία χρώματος (σε οΚ),
-την χρωματική απόδοση (CRI) των χρησιμοποιούμενων LED,
-την συνολική φωτεινή ροή των LED,
-το ρεύμα τροφοδοσίας για την συγκεκριμένη απόδοση (σε mA),
-την συνολική καταναλισκόμενη ισχύ του φωτιστικού,
-το σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης που χρησιμοποιείται,
-λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία (π. χ. βάρος, διαστάσεις, Βαθμός προστασίας κ. τ. λ.).

κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα, αλλιώς στα αγγλικά, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το κατασκευαστή η από το νόμιμο αντιπρόσωπο του στη Ελλάδα.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατά την διάρκεια της εξέτασης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα ζητήσει από τον υποψήφιο προμηθευτή να παραδώσει στην υπηρεσία ένα δείγμα από τα προσφερόμενα φωτιστικά. Τα δείγματα των υποψήφιων προμηθευτών θα τους επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων σε πλήρη και σωστή μορφή, σύμφωνα με ότι αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται θα πρέπει, σε περίπτωση που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής ενώ, σε περίπτωση που αφορούν σε νομικά πρόσωπα (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο.Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή).

 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων.
 • Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC.

ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,
-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τρίτο ανεγνωρισμένο (κοινοποιημένο) φορέα (π. χ. διαπιστευμένο 
εργαστήριο) με τα παρακάτω πρότυπα :
-Οδηγία χαμηλής τάσης LVD2006/95.
ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών).
ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά ∆ρόμων).
Φωτοβιολογική καταλληλότητα.
Πιστοποιητικό συμφωνίας καταλληλότητας).
με
ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής (photobiological)
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC2004/108).
ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).
ΕΝ 61000-3-2/ΕΝ61000-3-3 (Εκπομπών Αρμονικών και Διακυμάνσεων).
Τρόπο και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία (σε ηλεκτρονική μορφή δηλ. αρχείο .ldt η .es κατάλληλο για την άμεση χρησιμοποίηση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών π. χ. Dialux, Relux κ. τ. λ.), που να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών.
Υποβολή φωτοτεχνικής μελέτης που να επιβεβαιώνει την συμφωνία των αποτελεσμάτων όσον αφορά το επίπεδο φωτισμού και ομοιομορφίες από την χρήση των προσφερομένων φωτιστικών, δηλαδή τα φωτοτεχνικά αποτελέσματα του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος.

Π ρωτότυπα φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών, όπως :

-Το πλήθος των χρησιμοποιούμενων LED,
-την απόδοση (lm/W) των χρησιμοποιούμενων LED,
-την θερμοκρασία χρώματος (σε οΚ),
-την χρωματική απόδοση (CRI) των χρησιμοποιούμενων LED,
-την συνολική φωτεινή ροή των LED,
-το ρεύμα τροφοδοσίας για την συγκεκριμένη απόδοση (σε mA),
-την συνολική καταναλισκόμενη ισχύ του φωτιστικού,
-το σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης που χρησιμοποιείται,
-λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία (π. χ. βάρος, διαστάσεις, Βαθμός προστασίας κ. τ. λ.).
κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα, αλλιώς στα αγγλικά, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το κατασκευαστή η από το νόμιμο αντιπρόσωπο του στη Ελλάδα.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: