Προμήθεια Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός (Led Pillars)

Προμήθεια Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός ( Led Pillars)

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Σήμερα συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ύστερα από την  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ. Από τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα έξι (6) λόγω της ποινής της αργίας που επιβλήθηκε δυνάμει της με αριθμ.πρωτ.  αποφάσεως της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεως της παρ. 2α του άρθρου 236 του Ν.3852/2010 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 1:
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Περί της εγκρίσεως του πρακτικό για το έργο «Προμήθεια Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός»
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε την ανάγκη πραγματοποίησης εκτάκτου συμβουλίου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία την ανάθεσης της προμήθειας των pillars για την  εξυπηρέτηση των χρηστών των λιμένων. Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα πως η μελέτη καθώς και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια είχαν εγκριθεί με την απόφαση του ΔΣ του 
Δ.Λ.Τ.Μ. και έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμών του Δ.Λ.Τ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το πρακτικό της επιτροπής το οποίο έχει ως εξής: 

Led Pillars

«Στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα συνήλθε η Επιτροπή  διαγωνισμών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του, προκειμένου να διενεργήσει το διαγωνισμό για την Προμήθεια Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός (Led Pillars).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών και παρέλαβε τις προσφορές:
1. Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. 
2. Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. 

Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με το πρωτόκολλο του Δήμου και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει καμία παραλαβή άλλης προσφοράς, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο, με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να μονογράψουν όλοι, τους εξωτερικούς φακέλους, πριν την αποσφράγισή τους. Τέλος η επιτροπή προέβη στην αποσφράγισή τους. Η Επιτροπή κατά την αποσφράγιση των προσφορών διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφορά της υπήρχαν δύο (2) σφραγισμένοι φάκελοι:
α. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς
β. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

2. Η εταιρεία Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς του δεν περιείχε 
επιμέρους φακέλους, και η Οικονομοτεχνική Προσφορά του, βρίσκονταν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον ίδιο φάκελο. Ακολούθως, η Επιτροπή, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τη σειρά επίδοσης των προσφορών:

Led

1) Μare Φωτοδίοδοι A.Ε., 2) Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε., μέσα στις οποίες βρέθηκαν τα 
έγγραφα που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
1. Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, σε ισχύ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, βάσει του άρθρου 6, παρ. γ της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 
4. Βιβλίο με το Εταιρικό προφίλ και τα προϊόντα της Εταιρείας 

Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
5. Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών προσφερόμενων Pillars Led
6. Δήλωση χρόνου Παράδοσης (4 εβδομάδες)
7. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 ισχύ έως 22-4-2015 της κατασκευάστριας εταιρείας 
8. Τρόπος καλωδίωσης και συντήρησης του Pillar 
9. Φωτογραφίες και Εμφάνιση των Pillars
10. Κατάλογος με περιληπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των pillars

Κατάλογοι διαφόρων προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας.
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
1. Οικονομική Προσφορά pillars
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, βάσει του άρθρου 6, παρ. γ της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
3.
2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  
4. Περιγραφή Εξοπλισμού και Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Pillars Led 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να μονογραφούν όλοι οι εσωτερικοί φάκελοι της εταιρείας Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. και να παραμείνει κλειστός ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της. Το ίδιο δεν μπορούσε να συμβεί στη δεύτερη προσφορά, διότι δεν υπήρχαν ξεχωριστοί φάκελοι εντός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς της. Η επιτροπή καθώς διενεργούσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι η εταιρεία Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. δεν είχε φυλλάδιο με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των Pillar, προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει την προσφορά της βάσει του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, οπότε ζήτησε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας που παρευρισκότανε στο άνοιγμα των προσφορών να δώσει διευκρινήσεις επί της προσφοράς του. Ο εκπρόσωπος ζήτησε από την επιτροπή να αναμείνει προκειμένου να αποσταλούν οι διευκρινήσεις από την Γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία. Μέσω email η επιτροπή έλαβε διευκρινήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία σχετικά με τα προαπαιτούμενα του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, στα αγγλικά, κατά τις 13:30. Στις διευκρινήσεις αναγράφηκε από την επιτροπή ότι τα παρέλαβε αργότερα και δεν υπήρχαν μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

Led

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών και την ανάγνωση των δύο τεχνικών προσφορών, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να συνεχιστεί η συνεδρίαση σε κλειστό χώρο μακριά από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της μυστικής συνεδρίασης που ακολούθησε, η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών έως και τις 15:00 και διαπίστωσε τα παρακάτω:

1. Ο φάκελος των δικαιολογητικών της εταιρείας Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. ήταν πλήρης και κάλυπτε τα προαπαιτούμενα του Άρθρου 6 της Διακήρυξης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών των Pillars, η επιτροπή διαπίστωσε:

i.Η στεγανότητα των κιβωτίων είναι IP44, ενώ βάσει του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρέπει να είναι τουλάχιστον IP56.

ii. Η παροχή νερού προς τα σκάφη γίνεται από βάνες με μετρητές νερού, αλλά χωρίς δυνατότητα απευθείας ανάγνωσης της κατανάλωσης, διαθέτει μόνο μετρητές ροής, βάσει του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρέπει να υπάρχει εμφάνιση της τρέχουσας και της συνολικής κατανάλωσης για κάθε χρήστη από το σύστημα του πυλώνα (pillar).

iii. Ο led φωτισμός του πυλώνα κατά τη νύχτα παρέχεται από λαμπτήρα διόδου εκπομπής φωτός (Led - Light Emitting Diodes) προστατευμένο στις καιρικές συνθήκες, αλλά καλύπτει μόνο την μπροστινή μεριά του πυλώνα και δεν 
μπορεί να σβήσει αυτόματα με το φως της ημέρας, ενώ βάσει του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρέπει να σβήνει αυτόματα. -  http://www.ledsmagazine.com

iv. Οι πρίζες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαθέτουν φυσικό κλείδωμα κατά την  παροχή ενέργειας προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα, η χρήση της πρίζας κλειδώνει ηλεκτρονικά για να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη.

v. Η πίεση λειτουργίας του συστήματος νερού στο pillar βάσει του φυλλαδίου  «Τρόπος καλωδίωσης και συντήρησης του Pillar» ανέρχεται στα 5 bars, στις διευκρινήσεις αναγράφεται ότι καλύπτει τις προδιαγραφές του Άρθρου 10 της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 0-8bars λειτουργία, εφόσον πρόκειται για ατμοσφαιρικές συνθήκες λειτουργίας. Η απάντηση των διευκρινήσεων σε συνδυασμό με της εταιρείας το φυλλάδιο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κάλυψη 
της προαπαιτούμενης πίεσης λειτουργίας. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η πίεση του δικτύου ύδρευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο λιμάνι φτάνει κατά διαστήματα και τα 8 bars από τον πάροχο του νερού.

vi. Η θερμοκρασία λειτουργίας του πυλώνα ξεκινάει από τους 5οC έως τους 40οC, ενώ βάσει του Άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρέπει να λειτουργεί από τους -5οC έως τους 40οC.

vii. Στο Άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προαπαιτούμενο είναι «Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται από πιθανά βραχυκυκλώματα ή δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού δικτύου ή των εξωτερικών καταναλώσεων των χρηστών. Ειδικότερα, θα πρέπει να προστατεύονται οι ηλεκτρονικές πλακέτες και τα εξαρτήματά τους». Η διευκρίνιση αναφέρει ότι η προστασία παρέχεται από διαφορική προστασία. Από την εμπειρία μας η διαφορική προστασία δεν επαρκεί για την προστασία της πλακέτας, χρειάζεται ειδικό σύστημα ηλεκτρονικών διατάξεων εντός της πλακέτα για την αποφυγή υπέρτασης, έστω και στιγμιαία προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή της.

viii. Στο Άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, προαπαιτούμενο είναι «Το ηλεκτρονικό σύστημα κάθε πυλώνα πρέπει να προστατεύεται και από τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας ή τις αυξομειώσεις στην τάση λειτουργία τους. Επιπλέον, σε κάθε διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας ο πυλώνας θα πρέπει να αποθηκεύει τις τρέχουσες χρεώσεις για κάθε παροχή. Οι χρεώσεις αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη του πυλώνα μετά την επαναλειτουργία του». Στις διευκρινήσεις που εστάλησαν αναφέρεται ότι υπάρχει μνήμη στην οποία αποθηκεύεται, χωρίς να διευκρινίζεται ότι αυτή η μνήμη προλαβαίνει και μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και σε στιγμιαία πτώση τάσης ή αυξομειώσεις της παρεχόμενης ενέργειας.

ix. Οι πυλώνες διαθέτουν 2 γλώσσες ενημέρωσης Αγγλικά και Γαλλικά η οποία επιλέγεται κατά την εγκατάσταση χωρίς να μπορεί ο χρήστης να την αλλάξει, βάσει του άρθρου 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών σε τουλάχιστον τρεις (3) ξένες γλώσσες, η προεπιλεγμένη θα είναι η Αγγλική και οι υπόλοιπες θα δύναται να επιλεγούν από το χρήστη.

Ο φάκελος της προσφοράς της Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. δεν περιείχε τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ήταν για τα απαραίτητα για την περεταίρω τεχνική και οικονομική αξιολόγηση:

1. Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου 

Τέλος, η προμήθεια γίνεται με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3536/2007, την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ., του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), και των τροποποιήσεών τους, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στη Διακήρυξη και στην περίληψή της. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 α, Άρθρο 12 της απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ., αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλώτερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".» 

Η προσφορά της Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. δεν πληροί την παραπάνω νομοθεσία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. δεν πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την διακήρυξη και την αντίστοιχη μελέτη ούτε και η προσφορά της Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε., διότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρεται παραπάνω στο παρόν πρακτικό. -  http://www.instructables.com/id/LED-Throwies

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ να αποκλειστούν και οι δύο συμμετέχοντες από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην συνέχεια και κατόπιν κοινοποίησης του πρακτικού στους 2 συμμετέχοντες, εντός 24ωρου από της κοινοποιήσεως, παρουσιάστηκε η ένσταση της Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την οποία η εταιρεία εισηγείται πως
«οι ελλείψεις της προσφοράς δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της» και για αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να απορριφθεί. Σε αυτή την ένσταση η επιτροπή δηλώνει πως δεν μπορεί να κάνει δεκτή προσφορά στην οποία δεν έχει τηρηθεί η Νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 12 της απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ το οποίο ορίζει
σαφέστατα πως «Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλώτερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"» κάτι που από την εταιρεία δεν έχει τηρηθεί καθώς
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς ήταν μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς.

Για το λόγο αυτό η επιτροπή του διαγωνισμού αποφασίζει ομόφωνα την εισήγηση στο ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. της απόρριψης της ένστασης του κου Αργυρόπουλου και τον αποκλεισμό του στο επόμενο στάδιο. O Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα δυο πρακτικά της επιτροπής και την ένσταση  προτείνει στο Σώμα όπως κάνει δεκτά τα πρακτικά της επιτροπής μην
κάνοντας δεκτές τις δυο προσφορές και να αναθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία την επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας των led pillars. Επίσης ο Πρόεδρος τελειώνοντας προτείνει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών
των δυο εταιρειών καθώς και την επιστροφή του κλειστού φακέλου της Οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Μare Φωτοδίοδοι A.Ε.

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2.Την με αριθμ  μελέτη Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός (Led Pillars)
3.Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
4.Την  απόφαση του ΔΣ  
5. Τις προσφορές των εταιρειών Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. και Μare Φωτοδίοδοι A.Ε.
6.Το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού .

Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης

Η απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

11.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
12.Το Ν. 3536/2007 «Ειδικές Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταναστευτικής Πολιτικής Και Λοιπών Ζητημάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσιάς Διοίκησης Και Αποκέντρωσης».
13.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»
14.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) « Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ».
15.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
16.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
17.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο».
18.Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
19.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ».
20. Τον Προϋπολογισμό  Οικ. Έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού.
Β] Δεν κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών Forum Marine και Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμών του Δ.Λ.Τ.Μ. (συννημένα)
Γ] Δεν κάνει δεκτή την ένσταση της Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. καθώς δεν τηρήθηκε άρθρο της απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών του Δ.Λ.Τ.Μ. (συννημένο)
Δ]Εγκρίνει την επιστροφή της κλειστής οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «Μare Φωτοδίοδοι A.Ε.» και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.
Ε) Αναθέτει στην Τεχνική Υπηρεσία την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πυλώνων Διόδου Εκπομπής Φωτός (Led Pillars)»
ΣΤ] Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου για τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμών του Δ.Λ.Τ.Μ., στην Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., στην εταιρεία Μare Φωτοδίοδοι A.Ε. και στον κο Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ

 

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: