Προβολείς τύπου LED για τον φωτισμό του προαύλιου χώρου

Σήμερα στις 14/07/2014  μεταξύ των : 
 
1.Αντιπρύτανη  Οικονομικού  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου και 
 
2. του  
 
 αποφασίστηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω : 
 
Σύμφωνα  με  την απόφαση του Πρύτανη του Π.Κ., ανατέθηκε στο δεύτερο των συμβαλλομένων η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον προαύλιο χώρο του παιδικού σταθμού του Πανεπιστημίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων του  Πανεπιστημίου 
 
Ο πρώτος  των  συμβαλλομένων που  στο  εξής θα  καλείται ʺΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣʺ αναθέτει στον  δεύτερο  των  συμβαλλομένων,  που  στο  εξής  θα  καλείται ʺΟ  ΑΝΑΔΟΧΟΣʺ,  την προμήθεια  και  τοποθέτηση  συνθετικού  χλοοτάπητα  στον  προαύλιο  χώρο  του παιδικού  σταθμού  του  Πανεπιστημίου   στη  συνολική  τιμή των  €  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ. προσφορά  του,  τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστα  κομμάτια  της παρούσας σύμβασης. 

 

Led

 
Οι εργασίες θα γίνουν με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες : 
 
1. Η προμήθεια και τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει εντός 90 ημερολογιακών ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  στον  προαύλιο  χώρο  του  παιδικού σταθμού του Πανεπιστημίου με ευθύνη  και έξοδα του αναδόχου. 
 
2. Η  προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον προαύλιο χώρο του παιδικού σταθμού του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει τα εξής: 

 • Καθαρισμός του χώρου (από χόρτα και σκουπίδια) 
 • Κατασκευή τοιχίου στο πλακόστρωτο εισόδου, μήκους 7m και μέσου ύψους 35 cm (για τον εγκιβωτισμό του θραυστού υλικού) 
 • Γέμισμα του χώρου με θραυστό υλικό (80 m3) 
 • Διάστρωση και συμπύκνωση με 3Α πάχους 10cm (σε επιφάνεια 203m2) 
 • Γαρμπιλομπετόν  με  ελαφρύ  οπλισμό (δομικό πλέγμα  Τ131) πάχους 10 cm  στην παραπάνω επιφάνεια (η κλίση της τελικής επιφάνειας θα είναι < 5%)
 • Υψομετρική  προσαρμογή  (κατέβασμα  της  τελικής  επιφάνειας  κατά  περίπου 10cm) των υφιστάμενων 2 φρεατίων και κατασκευή 1 νέου (διαστάσεων 50x50 cm, όπως  φαίνεται  και  στο  συνημμένο  σχέδιο)  για  την  απορροή  των  ομβρίων.  Τα φρεάτια επιβάλλεται να έχουν τελική επιφάνεια στην  ίδια τελική στάθμη με το γαρμπιλομπετόν.  
 • Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα (203 m2) στην παραπάνω επιφάνεια. 
 • Ο  συνθετικός  χλοοτάπητας  θα  είναι  πιστοποιημένος,  με  σύνθεση  ίνας    100% πολυαιθυλένιο,  υδατοπερατός,    αντιολισθητικός  και  υποαλλέργικος,  χρώματος πράσινου  με  ύψος  ίνας  τουλάχιστον  20mm,  συνολικό  βάρος  μεγαλύτερο  από 1700gr/m2, dtex ίνας μεγαλύτερο από 10.000, με 11.000 κόμπους/m2 τουλάχιστον, υπόστρωμα latex με τρύπες αποστράγγισης πάχους 30mm τουλάχιστον.  
 • Αστάρωμα  και  βάψιμο  της  εσωτερικής  επιφάνειας  του  υφιστάμενου  τοιχίου  και του νέου τοιχίου. 
 • Δύο προβολείς τύπου LED για τον φωτισμό του προαύλιου χώρου, ισχύος 30 watt έκαστος. Οι 2 προβολείς θα στερεωθούν στον τοίχο του κτηρίου, σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, και θα τροφοδοτηθούν από τον πίνακα φωτισμού. 
 • Περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  η  εγκατάσταση,  οι  καλωδιώσεις,  οι  2 αναχωρήσεις  στον  led φωτισμό,  οι λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός, οι  δοκιμές  και  η  θέση  σε πλήρη λειτουργία.    

      
3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα  ή  πράγματα  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  ή  εξαιτίας  πλημμελούς εκτέλεσής των. 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 • Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό 
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
 • Να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας 

 

Led


5. Ο ανάδοχος  οφείλει  να  έλθει  σε  επαφή  τους  υπευθύνους  της Υποδ/νσης  Τεχνικών Έργων  του  Πανεπιστημίου,  με  την  έναρξη  της  προμήθειας  και    να  τους ενημερώνει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του χλοοτάπητα. 
 
6. Τον  ανάδοχο  βαρύνει  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  4%  ή  8%,  κράτηση  0,10%  υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 
 
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή ότι  τα  είδη  παρελήφθησαν  και  τοποθετήθηκαν  καλώς,  με  τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί βάσει το τιμολόγιο του αναδόχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Π.Δ. 136/2011.  
 
8. Ο  εργοδότης  δύναται  ανά  πάσα  στιγμή  να  διακόψει  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης αιτιολογημένα,  εφόσον  το  κρίνει  σκόπιμο.  Σε  περίπτωση  λύσης  της  Σύμβασης  για οποιοδήποτε  λόγο,  πριν  τη  κάλυψη  του  παραπάνω  συνολικού  προϋπολογισμού,  ο ανάδοχος  απεκδύεται  κάθε  δικαιώματος  του  για  το  υπόλοιπο ποσό. Σε  περίπτωση κάλυψης  του  συνολικού  προϋπολογισμού  πριν  τη  λήξη  της  σύμβασης,  η  σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον ανάδοχο. 

 9. Για  κάθε  διαφορά  που  θα  προκύψει  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  σχετικά  με  την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια. 
 
10. Για  όσα  δεν  προβλέπονται  από  την  παρούσα  σύμβαση  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και της λοιπής νομοθεσίας 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 3 αντίτυπα, έλαβε  κάθε συμβαλλόμενος από ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα.   
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: