Μελέτη φωτοτεχνικών απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες Led

Μελέτη φωτοτεχνικών απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες Led

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του Υπουργείου 
με έδρα της στην Αθήνα, είναι αρμόδια για την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής που αφορούν τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του ΕΠ-ΕΠ. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Με την Απόφαση Ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το έργο «Yποστηρικτικές Υπηρεσίες Μελετών Έργων Οδοποιίας». Στο εν λόγω έργο, σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Δελτίο περιλαμβάνεται το Υποέργο «Μελέτη φωτοτεχνικών απαιτήσεων για τους φωτεινούς σηματοδότες διόδου φωτοεκπομπής στην Ελληνική επικράτεια». Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Η Διεύθυνση Μελετών προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για το έργο «Μελέτη φωτοτεχνικών απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες Led» και σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη του εν λόγω έργου.

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου του υπόψη έργου αφορά έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις των φωτεινών σηματοδοτών τύπου LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός) ως προς την κατανομή της 
φωτεινής έντασης σε συνθήκες ονομαστικής φωτεινής ακτινοβολίας (performance level), αλλά και υπό συνθήκες προσαρμοσμένης (dimmed) φωτεινής ακτινοβολίας. 

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για τους φωτεινούς σηματοδότες (ΦΕΚ3007/26-11-2013, τεύχος Β) ορίζονται τα εξής όσον αφορά τους σηματοδότες τύπου LED:

Το επίπεδο απόδοσης (performance level) τόσο για τους σηματοδότες Φ200 όσο και για τους σηματοδότες Φ300 είναι 3/1 ή 3/2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. Όταν ζητηθεί ο ρυθμιστής κυκλοφορίας να ρυθμίζει τη φωτεινότητα των σηματοδοτών (dimmimg), ώστε να επιτυγχάνεται μειωμένη φωτεινότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φωτεινοί σηματοδότες οφείλουν να διαθέτουν την ικανότητα να παρέχουν επίπεδο φωτεινής απόδοσης της οπτικής τους μονάδας κατά την διάρκεια διαδικασίας μείωσης της φωτεινότητας (dimming), το οποίο να εμπίπτει στο επίπεδο απόδοσης της τάξης 1/2. 

Η κάθε οπτική μονάδα των LED σηματοδοτών πρέπει, ανεξάρτητα από το ρυθμιστή, να παρακολουθεί συνεχώς την καλή λειτουργία των LED για πιθανή αστοχία και η μονάδα να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας εφόσον, λόγω βλάβης αριθμού LED, η φωτεινή απόδοση πέσει κάτω από το 80% του ελάχιστου ορίου φωτεινής έντασης του παρόντος 
τεχνικού κανονισμού.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
1) Να εξετάσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12368, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες καθορισμού των διαφόρων επιπέδων φωτεινότητας (performance levels).

2) Να εξετάσει το ασφαλές επίπεδο φωτεινής απόδοσης (performance level) των σηματοδοτών που ικανοποιεί τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελληνικής επικράτειας. 

3) Να διερευνήσει το ασφαλές επίπεδο φωτεινής απόδοσης κατά τη διάρκεια μείωσης της  φωτεινότητας (dimming) κατά τις νυχτερινές ώρες. Για την περίπτωση της αυξομείωσης  της φωτεινής έντασης, προκειμένου να καθορισθούν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις, θα  πρέπει να εξετασθούν και οι κανονισμοί άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

4) Να εξετάσει το επίπεδο απόδοσης (performance level) και σε σχέση με τη μείωση της  φωτεινότητας (χρήση dimming). Εάν δεν απαιτείται η μείωση της φωτεινότητας (dimming)  θα πρέπει να εξετάσει ποιο επίπεδο φωτεινότητας (performance level) είναι ικανοποιητικό  (πχ. 2/1 ή 2/2).

5) Να διερευνήσει το ασφαλές ελάχιστο όριο φωτεινής έντασης (performance level), σε περίπτωση βλάβης αριθμού LED, στο οποίο η οπτική μονάδα θα πρέπει να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Χρονική Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών
Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, άνευ ουδεμίας επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία. Στην 
περίπτωση που απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου μετάβαση του Αναδόχου εκτός Αθηνών, οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον ίδιο.

Η διάρκεια του Έργου του Συμβούλου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Η διάρκεια του έργου μπορεί να παραταθεί χρονικά μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου και της συνολικής αμοιβής. Η παράταση χορηγείται εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είτε κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Σύμβασης, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και με αντίστοιχη ενημέρωση του Αναδόχου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της 
Σύμβασης.

Η  υπηρεσία δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος επί του υπολοίπου ποσού.

 Παραδοτέα του Έργου/Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Τρόπος Πληρωμής

Στο πλαίσιο του έργου και σε συνεργασία με τους οριζόμενους υπεύθυνους μηχανικούς της Υπηρεσίας θα πρέπει να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή δύο παραδοτέα:

Παραδοτέο Π.1: Έκθεση 1, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, το μεθοδολογικό πλαίσιο της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα εργασιών (παράδοση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης).
-Παραδοτέο Π.2: Τελική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει 

1) Τα τελικά αποτελέσματα της απαιτούμενης φωτεινής απόδοσης των σηματοδοτών τύπου LED.
2) Το απαιτούμενο ασφαλές επίπεδο φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της αυξομείωσης της φωτεινής έντασης (dimming) που θα έχει ο led φωτισμος.
3) Το ικανοποιητικό επίπεδο φωτεινότητας (performance level) των σηματοδοτών LED όταν δεν απαιτείται ή δεν είναι επιθυμητή η αυξομείωση της φωτεινής έντασης (dimming).
4) Το όριο φωτεινής απόδοσης, κάτω από το οποίο η οπτική μονάδα LED θα πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας για λόγους οδικής ασφάλειας. (παράδοση με τη λήξη του έργου).

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: