Καθορισμός των προδιαγραφών της εγκατάστασης στύλων, αυτόνομων φωτοσυστημάτων Led, στο δημοτικό πάρκο

Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών καθώς και της οικείας σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εκατό (100) στύλων, αυτόνομων (ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ) φωτοσυστημάτων Led, στο δημοτικό πάρκο.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση θα γίνει από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο .

Η δαπάνη της προμήθειας και τοποθέτησης έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Το ύψος της δαπάνης υπάγεται στην υποχρέωση υποβολής για έγκριση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.) και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/06.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εκατό (100) στύλων, αυτόνομων (ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ) φωτοσυστημάτων Led, στο δημοτικό πάρκο.

Led

Β. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει πιστοποιητικό εγγύησης καλής λειτουργίας για τον εξοπλισμό.

Ήτοι:

 1. Τα φωτοβολταϊκά πάνελς του φωτοσυστήματος διόδου εκπομπής φωτός που προσφέρονται θα πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από 3 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας.
 2. Η μπαταρία του φωτοσυστήματος διόδου εκπομπής φωτός που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από 2 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο ρυθμιστής φόρτισης του φωτοσυστήματος διόδου εκπομπής φωτός που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από 2 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.
 3. Το φωτιστικό σώμα του συστήματος διόδου εκπομπής φωτός που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία θα συμπεριλαμβάνει επιδιόρθωση βλαβών.
 4. Ο στύλος του συστήματος φωτοδιόδων μαζί μετά το περίβλημα καθώς και οι ταινίες led θα πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από 3 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.
 5. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω :
 6. Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και κάθε ταινίας.
 7. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού.
 8. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού.
 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών.
 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με  δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
 11. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
 12. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
 13. Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών.

Led

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are


Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πιστοποίηση 150 9001/2008 ή ισοδύναμου τύπου, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. (Επί ποινή αποκλεισμού)
2. Οι προμηθευτές των επιμέρους υλικών του φωτοσυστήματος διόδου εκπομπής φωτός θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πιστοποίηση 150 9001/2008 ή ισοδύναμου τύπου, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. (Επί ποινή αποκλεισμού)
3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας - CE, σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα, για το ηλιακό πάνελ, την μπαταρία, τον ρυθμιστή φόρτισης, το φωτιστικό σώμα, τις λεντοταινίες και τον μεταλλικό (χαλύβδινο) ιστό. Επίσης πρέπει να αναφέρεται η απόδοση σε lumen των λαμπτήρων. (Επί ποινή αποκλεισμού)


Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μελέτη για το σύνολο του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος φωτισμού led (δηλαδή ηλιακό πάνελ, μπαταρία και μεταλλικό ιστό) και της θεμελίωσης αυτού (δομική βάση και αγκύρια), σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 «Υποδομή οδοφωτισμού» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα» μετά από έλεγχο της ποιότητας του εδάφους εγκατάστασης του.
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φωτοτεχνική μελέτη για το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα φωτισμού έτσι ώστε να καθοριστεί η ακριβής θέση τοποθέτησης τους στο δημοτικό πάρκο.
6. Οι εκατόν (100) στύλοι, των αυτόνομων (ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ) φωτοσυστημάτων και οι led ταινίες  θα πρέπει να παραδοθούν τοποθετημένοι και έτοιμοι για καλή λειτουργία στο χώρο του δημοτικό πάρκου.
7. Ο Ανάδοχος μαζί με τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να προσκομίσει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά με τα οποία θα προκύπτει η ταύτιση των χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού πάνελ, της μπαταρίας, του ρυθμιστή φόρτισης, του φωτιστικού σώματος led και του στύλου του φωτοσυστήματος διόδου εκπομπής φωτός μαζί με το περίβλημα με τις παραπάνω αναφερόμενες, απαιτούμενες προδιαγραφές.
8. Κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα βαρύνει τον προμηθευτή και η παράδοση θα γίνει στο δημοτικό πάρκο.

 

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1

Ισχύς

> 100  w

1.2

Τύπος

Μόνο / Πολυκρυσταλικού πυριτίου

1.3

Τάση εξόδου

> 12 V

1.4

Ένταση

>  

1.5

Μέγεθος (mm)

Ενδεικτικά 1256 x 550 x 30 mm

1.6

Βάρος

< 12,0 kg

2. Μπαταρία

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.1

Τύπος

Κλειστή επαναφορτιζόμενη, gel, βαθειάς εκφόρτισης

2.2

Χωρητικότητα

> 100 Ah

2.3

Βάρος  (kg)

< 40 kg

2.4

Μέγεθος (mm)

Ενδεικτικά 340 x 180 x 220  mm

2.5

Οι μπαταρίες θα βρίσκονται εσωτερικά και ψηλά στο φωτοσύστημα ώστε να αποφεύγονται βανδαλισμοί και κλοπές

ΝΑΙ

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: