Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό δηµοσίων χώρων µε χρήση ενεργειακών λαµπτήρων LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός)

Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό δηµοσίων χώρων µε χρήση ενεργειακών λαµπτήρων LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός)

Με την προσβαλλόµενη απόφαση, έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Led Lights Α.Ε.» καθόσον η εταιρεία µε την επωνυµία «Λαμπτήρες Φωτοδιόδου Ο.Ε.» στο Διαγωνισµό του Δήµου για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED» δεν προσκόµισε στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µεταλλικού βραχίονα, καθόσον όπως προέκυψε από το φάκελο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας και συγκεκριµένα του µεταλλικού βραχίονα, δεν παρέχει αναλυτική περιγραφή όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο 3 των 
τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης, γεγονός που δεν τεκµηριώνει τη συµµόρφωση µε την απαίτηση του ανωτέρω άρθρου. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 7 [ στοιχεία τεχνικών προσφορών ] που περιέχεται επί ποινή αποκλεισµού ορίζεται ότι «Με την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες των υπό προµήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική, από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα έχει ο led φωτισμος».  

Led

Ήδη η προσφεύγουσα µε την υπό εξέταση προσφυγή της ισχυρίζεται ότι δηµοπρατήθηκε η προµήθεια 142 στον αριθµό ολοκληρωµένων φωτιστικών σωµάτων led των οποίων παρελκόµενο τους αποτελεί ο βραχίονας, όπως φυσικά αποτελούν και οι συρµατώσεις, τα όργανα έναυσης, οι δύο απαιτούµενες χαλυβοταινίες, τα τέσσερα στριφώνια και το κεντρικό µπουλόνι και εποµένως δεν απαιτείται η προσκόµιση τεχνικών προδιαγραφών ξεχωριστά για τους βραχίονες. 

Με την προσβαλλόµενη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία «Λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.», κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου ως παραδεκτή και κατ΄ουσία βάσιµη και ακυρώθηκαν οι αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου κατά τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης.  

www.ledlightforyou.com

Κατά της πιο πάνω αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ο προσφεύγων Δήµος άσκησε την υπό κρίση προσφυγή του.  

Στην προκειµένη υπόθεση, ο Δήµος  προκήρυξε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά για προµήθεια για το έργο «Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό δηµοσίων χώρων µε χρήση ενεργειακών λαµπτήρων LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός).

Περαιωθείσης της αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής των κατατεθεισών προσφορών κοινοποιήθηκε στις συµµετέχουσες εταιρίες το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισµού- Αξιολόγησης προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο, µεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας «Λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.»  δεν είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη διότι δεν κατέθεσε πιστοποιητικό CE για τα προσφερόµενα είδη, καθώς και φωτογραφίες αυτών. Η ένσταση της εταιρείας κατά του πρακτικού, απορρίφθηκε ως απαραδέκτως ασκηθείσα λόγω µη καταβολής του αιτούµενου στη διακήρυξη παραβόλου.  
Επειδή, εσφαλµένα η προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε την προσφυγή, όπως ειδικότερα ισχυρίζεται ο προσφεύγων Δήµος καθόσον σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1. της Διακήρυξης δεν ήταν  πλήρης ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ενώ υπήρχε υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση της ένστασης, η δε ενιστάµενη εταιρεία αποδέχθηκε πλήρως τη νοµιµότητα της διακήρυξης και εποµένως δεν είναι επιτρεπτή η εκ 
των υστέρων αµφισβήτηση του κύρους των όρων αυτής. 

Με την  διακήρυξη του Δηµάρχου προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED». Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων που ορίσθηκε µε την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων κατά το 1ο στάδιο του διαγωνισµού απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας εταιρείας µε το Πρακτικό του Διαγωνισµού. 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλλε την ένστασή της, όπου µε την γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων έγινε δεκτή η ως άνω προσφυγή. Με την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου εγκρίθηκε το πρακτικό του 1ου σταδίου του διαγωνισµού για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED» και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε ό,τι αφορά τον led φωτισμο. 

Με την προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία «Λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.», που αφορά στην απόρριψη της ένστασης που είχε καταθέσει η εν λόγω εταιρεία κατά του πρακτικού 1ου Σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά LED», σύµφωνα µε το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της και αποκλείστηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού διότι δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής το οποίο η διακήρυξη απαιτούσε µε ποινή αποκλεισµού. 

Led

Με το έγγραφό του Τµήµατος Διοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προς το Δήµο µε το οποίο ζητήθηκαν στοιχεία και οι απόψεις του Δήµου επί της ανωτέρω προσφυγής, τα οποία 
απεστάλησαν από τον εν λόγω Δήµο.  www.ledmuseum.org
 

Επειδή , όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού και την προσφορά της προσφεύγουσας εταιρείας «Λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε.», αλλά και από την προσβαλλόµενη απόφαση που προσκοµίστηκαν στην Υπηρεσία µας διαπιστώνονται τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο διακήρυξης του διαγωνισµού ορίζεται ότι: 
«Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του όλα τα ακόλουθα πιστοποιητικά και διασφαλίσεις, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση: 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 των κατασκευαστών στον σχεδιασµό και παραγωγή Φωτιστικών Σωµάτων» (…..) 
Στην προσφορά της προσφεύγουσας εταιρείας κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συµµετοχής στον διαγωνισµό ISO 9001:2008 της ίδιας της εταιρείας. «Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις: (….) 19. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα φωτιστικά σώµατα τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ για τα εργοστάσια κατασκευής των φωτιστικών σωµάτων. (…) 20. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν  τα  φ ωτιστικά σώµατα φωτοδιόδου µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα  κατασκευαστούν τα φωτιστικά (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο, µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

β) θα καλύψει το Δήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο από το Δήµο.

γ) θα καλύψει το Δήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήµο. Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα». 

Επειδή, στην τεχνική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ως προς την παραπάνω απαίτηση, παρουσιάζεται υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται: «Το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα φωτιστικά σώµατα της εταιρείας µου είναι της εταιρείας Led Optoelectronics για την Λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός Ε.Π.Ε. στην περιοχή Shenzhen της Κίνας…..».

www.vishay.com/leds/

Επιπλέον επισυνάπτεται δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου Led Optoelectronics στην αγγλική γλώσσα, κατά το άρθρο 9 παρ. 20 της διακήρυξης. Από τις παραπάνω δηλώσεις όµως προκύπτει ότι η προσφεύγουσα εταιρεία δεν θα κατασκευάσει τα φωτιστικά σώµατα (µερικά ή ολικά) σε δικό της εργοστάσιο, αλλά το σύνολο των φωτιστικών σωµάτων θα κατασκευαστούν από το κινέζικο εργοστάσιο Led Optoelectronics, το οποίο θεωρείται και ο κατασκευαστής. Επειδή, µε βάση τα παραπάνω η προσκόµιση ISO της ίδιας της προσφεύγουσας εταιρείας, 

ως παραστατικό ποιότητας, δεν καλύπτει και την πιστοποίηση ποιότητας της εταιρείας Led Optoelectronics, που θεωρείται ο κατασκευαστής, το οποίο από την διακήρυξη µε ποινή αποκλεισµού απαιτείται. 

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: