Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου με λαμπτήρες led

Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου με λαμπτήρες led

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της

Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. αναφορά του Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του παραπάνω έργου  από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και καταρτίζει τους όρους δημοπρασίας:

«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου με λαμπτήρες led»

«Υλοποίηση κυρίως έργου οδοφωτισμού Δήμου με λαμπτήρες led (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός) στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου»

Led


Ο Δήμος σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την:

«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου με λαμπτήρες led» όπως προδιαγράφεται στην Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

http://www.led-professional.com

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, βάσει της με Α.Π.:ΦΒ1/Ε5.5/9430/391 Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των λαμπτήρων φωτοδιόδου. Πιο συγκεκριμένα ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC για τα φωτιστικά με LED και πιστοποιητικό CE για το σύστημα διαχείρισης led φωτισμού.

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του κατασκευαστή των υλικών

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος τους λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν ο προσφέρων δεν είναι και ο κατασκευαστής των λαμπτήρων φωτοδιόδου ολικά ή μερικά (μερικά θεωρείται εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του υπερβαίνει το 30% της τελικής τιμής του προϊόντος), Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της ΕΕ που θα κατασκευάσει το προς προμήθεια προϊόν, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας στην περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει τη δήλωση. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από το Δήμο διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις 
βάρος του προσφέροντος κυρώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα, που δηλώνεται για την κατασκευή των λαμπτήρων led (Light Emitting Diodes), έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των λαμπτήρων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη και ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με δική του φροντίδα και δαπάνη θα αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο.

Led

Αναλυτικό κατάλογο των προσφερόμενων υλικών της προμήθειας, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και τεχνικές περιγραφές (watt, lumen, θερμού ή ψυχρού φωτισμού), συνοδευόμενο από έντυπα κατασκευαστή με τεχνικά χαρακτηριστικά, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, διαφημιστικά φυλλάδια, κτλ. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους τα παρακάτω:

α. Πιστοποιητικά και σήμανση CE mark, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα είδη της κατηγορίας αυτής, για όλο τον βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
β. Πιστοποιητικό ENEC για όλα τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα με LED.
γ. Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 των κατασκευαστικών οίκων ή των εργοστασίων παραγωγής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
δ. Φωτομετρικά στοιχεία του προσφερόμενου φωτιστικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .ldt ή .ies) κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα 
φωτομετρικών υπολογισμών. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη, βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου που διενήργησε τις μετρήσεις.

Πλήρη περιγραφή όλων δυνατοτήτων και των επί μέρους λειτουργιών των προσφερόμενων υλικών.

Κατάλογο παρόμοιων έργων που έχει εκπονήσει ο διαγωνιζόμενος κατά την τελευταία πενταετία. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 παρόμοια έργα.

Άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επισκεφτεί τις οδούς στις οποίες προτίθενται να αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα, καθώς και την οδό στην οποία προτίθεται να γίνει διαχείριση του φωτισμού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τη μελέτη της παρούσας διακήρυξης, αυτά δίνονται μέχρι 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα συμπληρωμένο το ‘‘V. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’, που διατίθεται από την Υπηρεσία.

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξοπλισμένα με LED και την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, για τον έλεγχο των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος της περιφερειακής οδού της πόλης της, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας του οδικού φωτισμού στον Δήμο, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει:

(i) Την αποξήλωση 347 παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. από τους ιστούς οδοφωτισμού στις οδούς Δικαστήρια – Τεχ. Υπηρεσία. Τα αποξηλωμένα φωτιστικά θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την απεγκατάστασή τους.

(ii) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 347 υπό προμήθεια φωτιστικών με LED στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού. Τα προς εγκατάσταση φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την εγκριθείσα φωτοτεχνική μελέτη.
(iii) Την σύνδεση των 347 νέων φωτιστικών στους ιστούς οδοφωτισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ.
(iv) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού (αποτελούμενο από 3 ελεγκτές ισχύος, βλ. ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές), για τον έλεγχο των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος της περιφερειακής οδού της πόλης.
(v) Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών και την επαναφορά κάθε ιστού στην αρχική του κατάσταση.
(vi) Κάθε εργασία για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών ώστε τα περιγραφόμενα συστήματα να είναι πλήρως λειτουργικά.
Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται επίσης το κόστος του καλαθοφόρου οχήματος και κάθε άλλου οχήματος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος που θα αναλάβει την τοποθέτηση επί του ιστού και τη σύνδεση, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση με τα διερχόμενα οχήματα και γενικά κάθε 
εργασία παράδοσης των φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία καθώς επίσης και το κόστος αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκληθούν από τις προαναφερθέντες εργασίες.

Led

Παραλαβή λαμπτήρων φωτοδιόδου

Η παραλαβή των λαμπτήρων φωτοδιόδου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια (προσωρινή και οριστική).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των λαμπτήρων φωτοδιόδου  καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο κατά την παράδοση των φωτιστικών σωμάτων led και θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα παράδοσής τους.

• Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του φωτιστικού σώματος φωτοδιόδου και αυτές οι διακοπές, για οποιοδήποτε λόγο, διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στον Δήμο λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το ποσό των 300 € για κάθε φωτιστικό σώμα led για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XB

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: