ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ». 

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Λιάνων 56, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 66 μελών ήταν παρόντα 60 μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του κ. ΔΗΜΑΡΧΟY, που έχει ως εξής :

Τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω: 
Ο Δήμος μας εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη για την αντικατάσταση μέρους του συστήματος οδοφωτισμού με λαμπτήρες Διόδου Εκπομπής Φωτός.
Τα βασικά συμπεράσματα της παραπάνω εργασίας έχουν ως εξής:
1. Οικονομικά στοιχεία

  • Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν το κόστος επένδυσης για 12.770 φωτοδιόδους (αστικών και ημιαστικών περιοχών του Καλλικρατικού Δήμου υπολογίζεται σε €.
  • Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 82% και η ετήσια μείωση κόστους σε €.
  • Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της πρωτοβουλίας Jessica. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα έργα άλλων Δήμων έχουν κριθεί επιλέξιμα στην πρωτοβουλία jessica.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαι

Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για: 
Υποβολή στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της πρωτοβουλίας jessica αίτησης ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω Led» ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές
διαδικασίες.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου,
Μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Να υποβληθεί στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της πρωτοβουλίας jessica αίτηση ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω Led» ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ο Γραμ. Σύμβουλος : 
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: