Αγορά Φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων

Αγορά Φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων 

Ο Δήμος προκήρυξε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «LED φωτισμος εξωτερικών χώρων» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Με το Πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου απέκλεισε την προσφεύγουσα εταιρεία με την αιτιολογία ότι το κατατεθέν δείγμα φωτιστικού σώματος IM LED STREET LIGHT 90W δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια “UO”(Ολική ομοιομορφία) & “UI” (διαμήκης ομοιομορφία) του προτύπου για το οδόστρωμα και τα κριτήρια “UO” (Ολική ομοιομορφία) και Emin του προτύπου για τα πεζοδρόμια, όταν ο βραχίονας έχει κλίση 0ο ούτε ικανοποιούσε τα κριτήρια “UO” (Ολική ομοιομορφία) και Emin του προτύπου για τα πεζοδρόμια,όταν ο βραχίονας έχει κλίση 100.

Με το ίδιο πρακτικό η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ αποδέχτηκε την τεχνική προσφορά της Led Φωτισμος Α.Ε., η οποία κατέθεσε φωτιστικό LUXTELLA LP1A4B51, το οποίο δεν ικανοποιεί το κριτήριο “Emin” για τα πεζοδρόμια, όταν ο βραχίονας έχει κλίση 00 αλλά ικανοποιεί τα κριτήρια για το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια λαμβάνοντας υπ όψη ότι το κριτήριο «SR» δε λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του προτύπου,όταν ο 
βραχίονας έχει κλίση 100.

Επειδή στο κεφάλαιο Α παρ.4 της αριθ.74895/60/30-12-2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι: «Κατά την εξέταση ειδικής διοικητικής προσφυγής όποιου έχει έννομο συμφέρον κατά απόφασης οργάνων των Δήμων ο Γενικός Γραμματέας της Αποκέντρωσης Διοίκησης αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της,αντί ενός (1) μηνός, κατά τις διατάξεις του άρθρου 150,παρ.2 του Κ.Δ.Κ».

Επειδή σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 227 του Ν 3852/2010 «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων,των περιφερειών,των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας,μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα εταιρεία ενημερώθηκε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου με e-mail και η προσφυγή είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.

Επειδή , σύμφωνα με πάγια νομολογία,η διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη που διέπει τη δημοπρασία και δεσμεύει τόσο την επί του διαγωνισμού αρχή,όσο και τους διαγωνιζόμενους, η παράβαση όρων της διακήρυξης, που περιέχονται είτε στη διακήρυξη είτε στη συγγραφή υποχρεώσεων, οδηγεί σε απόλυτη ακυρότητα του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των εγκριτικών πράξεων αυτού (ΣτΕ 98/1962, ΣτΕ 1688/1954, ΣτΕ 1630/1950, Εφ. Θεσ 22/1964). 

Η διακήρυξη της δημοπρασίας ,ως κανονιστική διοικητική πράξη , εφόσον προέρχεται από αρμόδιο όργανο και έχει νομίμως δημοσιευθεί ,εφόσον δε δεν προσβληθεί εμπρόθεσμα και ακυρωθεί , παράγει όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες,ακόμη και αν δεν έχει τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία ή ακόμη και αν περιέχει στοιχεία που αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου (ΣτΕ 1874/1993, 3984/1990, 4607/1986, 1701/1971,5690/1996, Ολομ. ΣτΕ 965/1998). 

Επειδή στην παρ.ε του άρθρου 3 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων του διαγωνισμού .Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται,λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.Δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες».

Επειδή στην παράγραφο 9.4 του άρθρου 9 της διακήρυξης (Υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή των προσφορών) αναφέρονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά κλπ που απαιτούνται για τους προς αγορά λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» «Απαραίτητο κριτήριο επί ποινή αποκλεισμού για την επιλογή του led φωτιστικού είναι η εκπλήρωση των συγκεκριμένων απαιτήσεων φωτισμού μιας συγκεκριμένης οδού».

Επειδή σύμφωνα με την παρ17 του άρθρου 2 του Ν 4067/12 (ΦΕΚ 79Α /9-4-2012 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 99/Α/27-4-2012) «Δρόμοι ή Οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών», άρα όταν γίνεται αναφορά στα τεύχη δημοπράτησης,στους όρους «Οδός» ή «Δρόμος» εννοείται τόσο το οδόστρωμα όσο και το πεζοδρόμιο. 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση led λαμπες που παρουσίασε η προσφεύγουσα εταιρεία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που οφείλει να έχει ο φωτισμος της οδού που αποτελούσε το απαραίτητο κριτήριο κατακύρωσης επί ποινή αποκλεισμού με βάση το άρθρο 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές»,της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» της τεχνικής μελέτης για την «Αγορά φωτιστικών σωμάτων τύπου διόδου φωτοεκπομπής εξωτερικών χώρων».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 228 του Ν 3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί,εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την προσφυγή του προηγούμενου άρθρου,να αναστέλει με απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης».

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: