Έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτιστικών LED και λαμπτήρων φωτοδιόδου για εξωτερικούς χώρους

 

 

 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και  λαμπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στο Δήμο, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής  κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 55%.

Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια:

Α TYΠΟΣ: Δέκα εννιά (19) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED μορφής μπάλας εξωτερικών  χώρων για δρόμους κρεμαστών επί το μέσω συρματόσκοινου σε ύψος 6 μέτρων έως 95 W,  σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί συρματόσχοινου με  λαμπτήρα 250 W που υπάρχουν σήμερα.

Β ΤΥΠΟΣ: Ενενήντα επτά (97) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων για  δρόμους και παρκινγκ στηριζόμενο επί κατάλληλου κατάλληλου βραχίονα έως  95 W, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού της  ΔΕΗ με λαμπτήρα 125 και 250Watt που υπάρχουν σήμερα.

Γ ΤΥΠΟΣ: Εξακοσίων (600) λαμπτήρων τύπου LED εξωτερικών χώρων για τους δρόμους  εντός των οικισμών και παρκινγκ 12 W, σε αντικατάσταση του ενεργοβόρου φωτισμού  λαμπτήρων 20 εώς 23W που υπάρχουν σήμερα.

Led

Τα φωτιστικά υψηλής κατανάλωσης που είναι προς αντικατάσταση είναι αναρτημένα οριζόντια σε  ιστούς ή συρματόσχοινo σε ύψους 6 και 9 μέτρων με την χρήση κατάλληλου βραχίονα. Η απόσταση των ιστών/φωτιστικών είναι κυμαινόμενη από 20 έως 35 μέτρα ανάλογα με την οδό και την χρήση της.

Τα φωτιστικά με τους λαμπτήρες των 20-23Watt που είναι προς αντικατάσταση είναι αναρτημένα  οριζόντια σε ιστούς σε ύψους 5-6 μέτρων με την χρήση κατάλληλου βραχίονα. Η απόσταση των ιστών/φωτιστικών είναι κυμαινόμενη από 20 έως 35 μέτρα ανάλογα με την οδό και την χρήση της.

Κατόπιν έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων LED για εξωτερικούς χώρους (για δρόμους και παρκινγκ) με ισχύ έως 95 W για τους τύπους Α,Β και 12Watt για  τον τύπο Γ , προέκυψε ότι η μέση τιμή είναι 1050 ευρώ για τον τύπο Α, 700 ευρώ για τον τύπο Β και  15 ευρώ για τον τύπο Γ. Το κόστος εγκατάστασης εκτιμήθηκε στα 50 ευρώ για τον τύπο Α και 3 ευρώ  για τον τύπο Γ, σύμφωνα με παλαιότερα έργα του Δήμου. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι το κόστος για την  προμήθεια και εγκατάσταση των παραπάνω φωτιστικών και λαμπτήρων LED ανέρχεται όπως φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα. 

http://www.howstuffworks.com/led.htm

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ €  (χωρίς Φ.Π.Α)  ΤΕΜ 19 

ΜΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΤΙΜΗ € 

ΤΕΜ

ΜΕΤΡ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΙΣΧΥΟΣ  ≤ 95W

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ Led  ME ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΣΧΥΟΣ ≤ 95W

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΙΟΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ  ΒΑΣΗ Ε27 ΙΣΧΥΟΣ ≤ 12W

Τα φωτιστικά με τους λαμπτήρες των 20-23Watt που είναι προς αντικατάσταση είναι αναρτημένα  οριζόντια σε ιστούς σε ύψους 5-6 μέτρων με την χρήση κατάλληλου βραχίονα. Η απόσταση των  ιστών/φωτιστικών είναι κυμαινόμενη από 20 έως 35 μέτρα ανάλογα με την οδό και την χρήση της.

Σκοπός της προμήθειας είναι η αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλασικών φωτιστικών με νέα  φωτιστικά που διαθέτουν λαμπτήρες LED προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας σε  ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, καθώς τα LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός),  λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο  και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Led

Η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών LED στο Δήμο, αποσκοπεί:

α) στην άμεση μείωση των εξόδων του Δήμου (εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση κόστους συντήρησης  κλπ) και τη διοχέτευση πόρων που προέρχονται από ανταποδοτικά έσοδα, σε άλλες δραστηριότητες  βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας.

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια (μεταφορά, παράδοση) και εγκατάσταση των 19  φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED μορφής μπάλας, στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος,  όπως επίσης και η αντικατάσταση των 600 λαμπτήρων LED στα φωτιστικά που θα υποδείξει ο Δήμος.

Τέλος ως προς την προμήθεια των 97 φωτιστικών ο ανάδοχος έχει υποχρέωση ως προς την μεταφορά  και παράδοση ενώ δεν έχει υποχρέωση τοποθέτησης λόγω ότι θα αντικαταστήσουν φωτιστικά σε  στύλους της ΔΕΗ και η αντικατάσταση θα γίνει με σύμβαση που θα συναφθεί με την ΔΕΗ.

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός

Προϋπολογισμός

Κατόπιν έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτιστικών LED και λαμπτήρων φωτοδιόδου για  εξωτερικούς χώρους (για δρόμους και παρκινγκ) με ισχύ έως 95 W για τους τύπους Α,Β και 12Watt για  τον τύπο Γ , προέκυψε ότι η μέση τιμή είναι ευρώ για τον τύπο Α, 700 ευρώ για τον τύπο Β και  15 ευρώ για τον τύπο Γ. Το κόστος εγκατάστασης εκτιμήθηκε στα 50 ευρώ για τον τύπο Α και 3 ευρώ  για τον τύπο Γ, σύμφωνα με παλαιότερα έργα του Δήμου. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι το κόστος για την  προμήθεια και εγκατάσταση των παραπάνω φωτιστικών και λαμπτήρων LED ανέρχεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια 116 φωτιστικών σωμάτων νέας  τεχνολογίας LED και λαμπτηρων στο Δήμο. 

Ο ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προβεί στην αποξήλωση των 19 υπαρχόντων  παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες 250W χαμηλής απόδοσης  και 600 λαμπτήρων και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Στη συνέχεια  θα προβεί στην τοποθέτηση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία των νέας τεχνολογίας  φωτιστικών σωμάτων LED και αλλαγή των λαμπτήρων. 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων, οχημάτων και προσωπικό του  αναδόχου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων  ασφαλείας, τόσο για το προσωπικό του, όσο και για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και για τους  πεζούς. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια νέας τεχνολογίας LED φωτιστικών  σωμάτων: (ΤΥΠΟΣ Α ΚΑΙ Β)

Το φωτιστικό τύπου LED επί συρματόσκοινου για δρόμους και παρκινγκ με κατανάλωση έως  95 W, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 • Ισχύς φωτιστικού
 • Ενδεικτική φωτεινότητα
 • Αντοχή σε σκόνη και υγρασία
 • Τάσης εισόδου
 • Συντελεστής ισχύος
 • Χρώμα φωτισμού CCT
 • Color Rendering Index (CRI) – Δείκτης
 • βαθμού απόδοσης χρωμάτων
 • Διάρκεια ζωής (L80)
 • Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Εξωτερικό κάλυμμα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 • ≤ 95 W
 • ≥5300 lumens
 • ≥ΙΡ 65
 • 220V έως 240V AC.
 • ≥ 0,90
 • 3.900Κ έως 4.600Κ
 • ≥70
 • ≥50.000
 • -20 έως +45 °C

Ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με  Σύστημα LED – διαθλαστήρας

Βάρος

Κέλυφος φωτιστικού

Εγγύηση

Προστασία υπερθέρμανσης των LED: το  τροφοδοτικό των LED θα πρέπει να έχει  θερμοστάτη και να επιτρέπει τη  λειτουργία τους στο 100% όσο η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ  –20°C και +45°C. Αν η θερμοκρασία  υπερβεί τους 45°C τότε το τροφοδοτικό  πρέπει να προστατεύει τα LED,  μειώνοντας το ρεύμα λειτουργίας τους ή  ακόμα και διακόπτοντας αυτήν  UV πρόσθετο για αντίσταση στη  γήρανση λόγω του ήλιου και των  καιρικών συνθηκών.  Ανοιγόμενο για εύκολη και  γρήγορη αντικατάσταση- συντήρηση του φωτιστικού.  Θα βρίσκεται σε ανεξάρτητες  μεταξύ τους πλακέτες έτσι ώστε  αν καταστραφεί κάποιο να μπορεί  να αλλαχθεί μόνο αυτό και όχι  όλη η οπτική μονάδα.

≤15 Kg

υψηλής θερμικής αγωγιμότητας  από αλουμίνιο με ψήκτρα 

≥5 χρόνια 

Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια νέας τεχνολογίας LED λαμπτήρων:

(ΤΥΠΟΣ Γ)

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 • Ισχύς φωτιστικού
 • Ενδεικτική φωτεινότητα
 • Αντοχή σε σκόνη και υγρασία
 • Τάσης εισόδου
 • Συντελεστής ισχύος
 • Χρώμα φωτισμού CCT
 • Διάρκεια ζωής (L80)
 • Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Βάρος
 • Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 • ≤ 12W
 • ≥1000 lumens
 • ≥ΙΡ 20
 • 220V έως 240V AC.
 • ≥ 0,60
 • 3.900Κ έως 4.600Κ
 • ≥30.000
 • -20 έως +45 °C
 • ≤0,5 Kg
 • ≥5 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού:

 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ENEC:
 • Πιστοποιητικό συμφωνίας με ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)
 • ΕΝ 60598-/- (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας)
 • ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών/
 • ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
 • ΕΝ 61000-2-3/ΕΝ61000-3-3 (Εκπομπών
 • Αρμονικών και Διακυμάνσεων)
 • Πιστοποιητικό συμφωνίας με ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής (photobiological)  καταλληλότητας)
 • Να έχει σήμανση CE της ευρωπαϊκής ένωσης
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το  χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων. Ως ελάχιστος χρόνος  εγγύησης ορίζονται για τον εξοπλισμό τα 5 έτη, από την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Οι  υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει:
 • Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής  λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης 
 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για  επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail).

- Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:

Εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε  από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 08:00 έως  17:00 ή

Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.μ.) της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η  ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών.

- Για την αποκατάσταση της βλάβης:  Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24  ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον  δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την  αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να  εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ ́ όλη  την διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

Υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής Συντήρησης – Υποστήριξης για όλα τα επιμέρους στοιχεία των φωτιστικών σωμάτων για το ελάχιστο διάστημα των  τριών (3) ετών μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο ανάδοχος της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED θα  προβεί απαραιτήτως και στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου μας.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: